Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

De familie van 't Klooster deel 2

Werkgroep Genealogie

De familie van 't Klooster (II)

De genealogie van de oudste tak [1] 

Uitgaande van hetgeen is beschreven in het eerste artikel over deze familie kan de volgende genealogie worden opgesteld.
Nogmaals wijzen wij er op dat door het ontbreken van doopboeken e.d. op grond van het wel voorhanden zijnde materiaal vaak conclusies moeten worden getrokken, die niet geheel steunen op bronnen. Dit geldt voor alle families in de periode vóór ca. 1650-1700.

A 1

Jan Thonisz
geb. ca. 1570 (bij benadering)
ovl. ca. 1645 ; Geertje is dan weduwe
geh. ca. 1600 (bij benadering)
Geertje Hendriks, dochter van nog onbekende ouders en zuster van Hendrik Hendrikse.
Uit dit huwelijk zijn bekend:
a) Thonis Jan Thonisz, volgt onder A 11
b) Hendrik Jan Thonisz, volgt onder A 12 en waarschijnlijk
c) Gerrit Jansz uit 't Clooster, volgt onder A 13

Over Jan Thonisz is niet meer bekend dan zijn naam; zijn echtgenote "Geertgen int Clooster" betaalt ƒ 16,- huisgeld; 1645.
Na het overlijden van haar broer Hendrik Hendrikse wordt Geertje beleend met "de helft van een stuk lands, strekkende van Zoetschen Brinck tot aen Morssenmaeth, gelegen tot Zoest"; 8 februari 1640. [2] 
Na haar dood gaat dit over op haar zoon Hendrik Janse.

A 11

Thonis Jan Thonisz, ook Thonis Janse van 't Clooster
geb. ca. 1600 (bij benadering)
ovl. na 1656; hij ontvangt in dat jaar nog land
Vermoedelijk ongehuwd.

Thonis Jan Thonisz betaalt ƒ 10,- huisgeld; 1645.

Thonis Janse van 't Clooster en Isaac Aerts, gehuwd met Anna Gijsberts, ontvangen tezamen van Aert Hendriks, wonende in de Hoge Birkt "een perceeltje, groot 1 morgen op de Engh boven Meijenbergh"; 17 juli 1656.

A 12

Henrick Jan Thonisz, ook Hendrik Janse "Den Ouden"
geb. ca. 1600 (bij benadering)
ovl. ca. 1674
geh. ca. 1630 (bij benadering) met een nog onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk zijn bekend:
a) Jan Hendrikse van 't Klooster, volgt onder A 121
b) Meerten Hendrikse van 't Klooster, volgt onder A 122
c) Rijkje Hendrikse van 't Klooster, volgt onder A 123
d) Antje Hendrikse van 't Klooster, volgt onder A 124 en wellicht
e) Marritgen Henrick Jan Thonisdochter, volgt onder A 125

Hendrik Janse ontvangt in leen, na de dood van zijn moeder, "de helft van een stuk lands" tussen de Soester Brink en de Morssenmaat; 9 juli 1653.

"Henrick Jans den Ouden wonende op 't Clooster Erff ende goet, genaamt Marienborch" ontvangt samen met Henrick Aerts, ieder voor de helft, een perceel bouwland; 19 mei 1663.

Henrick Jan Thonisz heeft, samen met Henrick Aerts, het "Spicketland" in gebruik; 29 oktober 1663.

Henrick Jan Thonis betaalt ƒ9, - huisgeld; 1645.

A 13

Gerrit Jans "wt 't Clooster Marienburgh"
geb. ca. 1600 (bij benadering)
ovl. 1685/1696; in 1685 gildelid; in 1696 is zijn vrouw weduwe
geh. ca. 1645
Marritgen Willemsdochter, dochter van nog onbekende ouders.

Uit dit huwelijk zijn bekend:
a) Henrick Gerrits, volgt A 131
b) Aert Gerritsen, volgt A 132
c) Willempje Gerrits, volgt A 133 en
d) Annitje Gerrits, volgt A 134

Er is nog geen bewijs dat deze Gerrit ook een zoon is van Jan Thonisz en Geertje Hendriks, doch het ligt wel voor de hand. Gerrit Janse wordt in 1645 niet vermeld in het huisgeldregister; wellicht woonde hij toen nog niet zelfstandig.

Gerrit en Marritje zijn samen gildelid van het Groot-Gaasbeeksgilde in 1685; Marritje is in 1696, als weduwe, lid.

In 1671 woonden zij "aen 't corte eijndt" [3] 

De familie van het Klooster deel 1
De familie van het Klooster deel 3

NOTEN:
1. Inzake de nummergeving van stambomen (genealogiën) en parentelen zijn uitvoerige verhandelingen te geven. Hier is een systeem gebruikt dat elders in dit nummer wordt beschreven.
2. Hendrik Hendriksen en zijn vrouw Evertgen waren met de hiervoor genoemde helft beleend door opdracht van de voogden van Volkert Gerridsen "vermids diens innocentie" (onnozelheid); 20 oktober 1627.
De andere helft van dit stuk land werd op dezelfde dag door dezelfde voogden overgedragen aan Wulphert Willsemsen en zijn vrouw Marrichjen Teunisdr. Over Volkert Gerridsen is niets bekend. Wulphert Willemsen is tweemaal gehuwd geweest. Voor de eerste maal, volgens het protocol van huwelijksvoltrekking voor de Schout van Leusden en Hoogland met Gerritje Hendriksz, wonende in de Birckt, op 22 november 1611.
Als weduwnaar hertrouwt hij, voor het gerecht van Stoutenburg, op 2 oktober 1625 met Marritgen Teunisdochter, eveneens wonende in de Birkt.
(Deze gegevens zijn ontleend aan de Eemlandse klappers, deel 4 blz. 122).
Wulphert is kennelijk tussen 1645 en ca. 1650 overleden. Want volgens het huisgeldregister van 1645 wordt hij aangeslagen voor ƒ 15,- en in de Memorie der Landerijen hebben de kinderen van Jan de Bruin de zorg voor de dijk langs de Eem over een breedte van 11 roeden en deze kinderen hebben dit verkregen van de kinderen van Wulphert.
Marritje Teunis heeft haar man vele jaren overleefd, want in 1685 is zij, als weduwe van Wulphert Willemse, gildelid.
3. Er wordt in een artikel in de serie "De Hofsteden" uitvoerig ingegaan op een akte waaruit dit blijkt en wel onder de titel "Het Korte Eind en haar bewoners".

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto