Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

De familie van 't Klooster deel 1

Werkgroep Genealogie

DE FAMILIE VAN 'T KLOOSTER 1
door werkgroep Genealogie

De oudst bekende tak. 
De familie van 't Klooster ontleent haar naam aan het erf van het Klooster Mariënburg te Soest, dat zij vele jaren hebben bewoond. (1) 

De oudste vermelding is van 1645. Uit dat jaar bezitten wij een opgave van de inwoners van Soest, die voor het z.g. huisgeld werden aangeslagen. (2)
In genoemd jaar moest "Geertgen int Clooster" ƒ. 16,-- betalen. Een betaling van ƒ. 16,-- duidt cp bewoning van een flinke boerderij. In een ca. 1650 opgestelde "Memorie der Landerijen" worden, zonder nadere omschrijving, genoemd "de erfgenamen van Geertgen Henrix weduwe in ' t Clooster".
Nu doet zich de moeilijkheid voor bij de benaming "Geertgen Henrix weduwe". Het is namelijk mogelijk dat Geertjes vader Hendrik heette en zij weduwe was van een ons onbekende man. Maar het kan ook dat wij de naam van haar vader niet kennen en zij weduwe was van een man genaamd Hendrik. Beide vormen van naamgeving kwamen namelijk vroeger voor.
Wij zouden hem dus in het huisgeldregister van 1645 moeten vinden. Inderdaad staat vermeld: Henrick Jan Thonlsz, die f. 9,-- moet betalen. Kennelijk een buurman (en broer ?) is Thonis Jan Thonisz. die voor ƒ.10,'- wordt aangeslagen. Bedragen van 9 en 10 gulden duiden op redelijke boerderijen. (5)
Zeker weten wij dat op 8 februari 1640 te Soest een Geertje Hendriks woonde, die na de dood van haar broer Hendrik Hendrikse door de Sint Paulus-abdij te Utrecht werd beleend met "de helft van een stuck lands, strekkende van de Zoestschen Brinck tot aen Morsschenmaeth, gelegen tot Zoest". (3)

Na het overlijden van deze Geertje werd haar zoon Hendrik Janse "tot Zoest" beleend met genoemde helft en wel op 9 juli 1853. Het is vrijwel zeker dat alle vorenstaande gegevens dezelfde Geertje betreffen; zij is dus tussen 1645 en 1B53 overleden. Gp 19 mei 1663 krijgen, ieder voor de helft, Henrick Aerts en "Henrick Jans den Ouden wonende op 't Clooster Erff ende goet, genaamt Marienboren" een perceel bouwland.
Uit een vermelding van 29 oktober 1663 blijkt Henrick Aerts het "Spicketland" in gebruik te hebben, samen met Henrick Jan Thonisz. Het is zeer aanlokkelijk aan te nemen dat "Henrick Janse tot Zoest" , "Henrick Janse den Ouden" en "Henrick Jan Thonisz" dezelfde persoon is. (4) Het is niet duidelijk of dit perceel bouwland hetzelfde is als het Spicketland. Evenmin is het nog gelukt vast te stellen of er tussen Henrick Aerts en Henrick Janse naaste verwantschap bestond. Als wij aannemen dat de op drie verschillende wijzen aangeduide Hendrik Janse toch maar één persoon betreft en deze in 1663 reeds "Den Ouden" wordt genoemd, dan ligt het voor de hand dat hij in 1645 reeds volwassen was. Uit het vorenstaande zou, als voorzichtige conclusie, kunnen worden afgeleid dat ene Jan Thonisz gehuwd was met Geertje Hendriks.
Uit dit huwelijk werden (minstens) twse zoons geboren: Thonis en Hendrik. Thonis (Antonius) is dan genoemd naar zijn vaders vader en Hendrik naar de vader van zijn moeder. Verderop zal blijken dat er waarschijnlijk ook nog een zoon Gerrit is geweest. Wanneer wij trachten de geboortejaren bij benadering vast te stellen dan kunnen wij zeggen dat de broers Thonis en Hendrik in 1645 reeds een eigen woning bewoonden en dus geboren kunnen zijn tussen 1600 en 1620.
Hun ouders Jan Thonisz en Geertje Hendriks zullen dan ca. 30 jaar eerder zijn geboren, dus tussen 1570-'90. (6)

Uitgaande van bovenstaande gegevens kunnen wij overgaan tot het opstellen van een genealogie of stamboom, waarbij wij alle hiervoor gegeven voorbehouden niet mogen vergeten.

Noten:
1. Als schrijfwijze komt ook voor van het Klooster en van Klooster, De families welke de namen Van der of Van den Klooster dragen zijn niet verwant aan de hier beschreven familie.

2. Op het huisgeld-register zal In een volgende aflevering nader worden Ingegaan, evenals op de hierna te noemen "Memorie der Landerijen".

3. De Sint-Paulus-abdij bezat vele goederen in het Eemland en vooral te Soest.

4. Een genealoog behoort altijd erg voorzichtig te zijn met conclusies, want vaak is gebleken dat voor de hand liggende gevolgtrekkingen toch aen dwaalspoor blijken te zijn. Daarom worden door genealogen, vooral bij de oudste generaties, regelmatig woorden als: waarschijnlijk, mogelijk, kennelijk en dergelijke gebruikt.

5. Het is zeker een aardige taak voor onze diverse werkgroepen om gezamenlijk te trachten vast te stellen waar deze ruim 13D woningen waren gelegen.

6. Om van zo'n generatieverschil van ca. 30 jaar uit te gaan is natuurlijk een hachelijke zaak en mag alleen dienen als een zeer globale vaststelling. Er zijn mannen die op 16 jarige leeftijd al vader worden maar er zijn er ook die nog op zeer hoge leeftijd met het vaderschap werden gezegend (?). 
 

VOLGENDE ARTIKELEN IN DEZE SERIE OVER DE FAMILIE VAN HET KLOOSTER
De familie van het Klooster deel 2
De familie van het Klooster deel 3

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto