Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Jaarverslag 1981

JAARVERSLAG 1981

Ledenbestand
Per 1 januari 1981 telde onze vereniging 132 leden/donateurs; in de loop van het jaar steeg dit aantal tot 165 per 31 december.

Bestuurssamenstelling
Wegens vertrek naar Assen - waar hij een betrekking heeft aanvaard bij het Drents Museum - heeft de heer G. van den Beemt moeten bedanken als lid van het bestuur en als voorzitter van onze vereniging. Op 26 november jl. werd afscheid van hem genomen, waarbij hem dank werd gebracht voor zijn grote inzet ten behoeve van onze vereniging. De functie als voorzitter zal tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering in 1982 worden waargenomen door de heer A.J. van den Dijssel. Het bestuur kwam in 1981 zeven maal bijeen, waarbij o.a. een rooster van aftreden werd vastgesteld.

Ledenvergadering
De jaarvergadering werd op 12 mei in "De Rank" gehouden. Na het huishoudelijke gedeelte werden door de heer B. van Os beelden vertoond van "Soest in oude ansichtkaarten". Tijdschrift "Van Zoys tot Soest" Gedurende het verslagjaar verscheen ons blad elk kwartaal. Redactiemedewerkers en schrijvers van de artikelen hebben er ook dit jaar weer een prettig leesbaar en goed verzorgd blad van gemaakt.

Werkgroepen
De werkgroep genealogie kwam tweemaal bijeen, waarbij diverse gegevens werden uitgewisseld.
De werkgroep archeologie hield één bijeenkomst, waarbij een samenwerkingsvorm werd aangegaan met de A.W.N. waardoor lezingen en excursies van A.W.N. ook gratis voor onze leden toegankelijk zijn.
De werkgroep bescherming en behoud cultuurgoed werkt samen met de Stichting Oud Soest om te komen tot een verantwoorde inrichting van de Oudheidkamer, het inrichten van tentoonstellingen enz.

Oudheidkamer
De Oudheidkamer aan de Ferdinand Huycklaan werd 19 december officieel door de burgemeester - Mr. P. Scholten - in het bijzijn van vele genodigden, geopend. De bij die gelegenheid gehouden tentoonstelling over ons koningshuis zo'n honderd jaar geleden, was ondanks het slechte winterweer toch goed bezocht.

Overige activiteiten
Dr. A.C.J. de Vrankrijker hield op 17 maart een interessante lezing over de "Geschiedenis van het Gooi en het verloop van zijn bevolking" .
Op 17 augustus hield de Stichting Oud Soest open huis in het door die Stichting gehuurde pand Ferdinand Huycklaan 18. Onze vereniging huurt in dit gebouw een ruimte voor het onderbrengen van ons bibliotheekje en overige bezittingen. Tevens kan daar worden vergaderd.
Op 30 augustus en volgende dagen, heeft onze vereniging tijdens de Gildefeesten een tentoonstelling georganiseerd met als onderwerp "oude boerderijen in Soest". Ook hierbij werd gebruik gemaakt van de Oudheidkamer.
Veel belangstelling was er voor de excursie in en rond de N.H. kerk in de Kerkebuurt op 19 september, waarbij de heer Elias de Bree als rondleider optrad.
De heer G. van den Beemt hield op 26 november een boeiende lezing met lichtbeelden over agrarisch wonen en werken van praehistorie tot heden.
De pogingen om samen met de R.O.B, te Amersfoort tot restauratie van het oudste monument van Soest (het Engherbergje) te komen, hebben tot op heden nog niet tot succes geleid. Wij blijven ermee bezig.
Ook aan de door Fotokring "Astra" rond de jaarwisseling 1980/81 georganiseerde foto-tentoonstelling heeft onze vereniging medegewerkt.

Subsidies en giften
Zowel van de gemeente Soest als uit de zgn. Kermispot werd een subsidie toegekend aan het werk van onze vereniging. Ook het bedrijfsleven liet zich niet onbetuigd, waarbij met name de giften van de Rabobank bij gelegenheid van het vijfenzeventig jarig bestaan en het Transportbedrijf H. van Asch B.V. bij de opening van een nieuw bedrijfsgebouw mogen worden genoemd. Ook van enige leden hebben wij boven de normale contributie giften mogen ontvangen, waarvoor wij eveneens zeer dankbaar zijn. Mede door deze giften is het mogelijk geworden in de Oudheidkamer een ruimte te huren en in te richten.

Secretaris 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto