Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

De RK sport- en jeugdvereniging Laetitia

Wim de Kam

De tumblingbaan van LAETITIA is niet verloren gegaan, foto Gerrit Klaassen 19 december 2012

Zoals eerder gemeld in dit blad is het archief van de R.K. sport- en jeugdvereniging Laetitia te Soesterberg, die bijna 60 jaar heeft bestaan, in 2015 overgedragen aan de Historische Vereniging Soest/Soesterberg. Op verzoek van het bestuur heb ik dat archief, dat overigens grote leemten vertoont, geïnventariseerd. Mede op basis van de stukken en krantenartikelen uit dat archief heb ik onderstaand artikel geschreven.

De R.K. sport- en jeugdvereniging Laetitia is volgens de statuten opgericht op 1 Januari 1955. Het initiatief tot de oprichting is ontstaan in 1954 en de aanleiding vormde in ieder geval de bouw van een gymnastiekzaal bij de r.-k. school. Tot de initiatiefnemers behoorde kapelaan G.J. v.d. Meer, die overigens in datzelfde jaar vertrok uit Soesterberg. Hij werd opgevolgd door kapelaan Adr. van Swaay, die als geestelijk adviseur van de vereniging in de beginjaren grote invloed heeft gehad. Er was ten tijde van de oprichting van Laetitia in Soesterberg al een neutrale, algemene sportvereniging. Vanuit de leiding van de Carolus Borromeusparochie werd echter gestreefd naar sportbeoefening binnen de eigen kring. De rooms-katholieke identiteit van de vereniging werd uitdrukkelijk vastgelegd in de statuten. Zo luidde artikel 2: "De vereniging heeft ten doel om met bescherming en verzorging van de godsdienstige en zedelijke belangen der leden overeenkomstig de katholieke beginselen en in overeenstemming met de bisschoppelijke bepalingen de lichamelijke opvoeding te bevorderen en de sport onder de katholieken te doen beoefenen" Verder was bepaald dat uitsluitend katholieken lid konden zijn en werden de vergaande bevoegdheden van de geestelijk adviseur stevig verankerd. Het waren aanvankelijk ook geen dode letters. Zo maakte men zich bij herhaling zorgen over de kleding van de dames. Door de Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond, waarbij de vereniging zich had aangesloten, waren kledingvoorschriften uitgevaardigd. Zo was voor ritmisch werk o.a. voorgeschreven: "Lengte van de jurk moet 2/3 27 van het dijbeen bedekken in rechtstaande houding. Onderkleding moet van dezelfde stof en kleur zijn. De directoire moet afgesloten zijn met elastiek"

En voor de oefening op toestellen luidde het voorschrift: "Witte blouse van voldoende lengte met smal rond wit kraagje en zoveel mogelijk aaneengesloten armsgat. Ballonbroek in de kleur korenblauw. Afsluiting op midden dijbeen met overbloesing zodanig, dat de afsluiting niet te zien is ". Het bestuur constateerde op een gegeven moment ook in de loop van de jaren vijftig dat er leden waren die niet rooms-katholiek waren, maar in de annalen staat niet vermeld of die leden vervolgens ontslagen of bekeerd zijn. Op initiatief van kapelaan Van Swaay ontstond in 1956 het plan om in de maand juli van dat jaar een zomerfeest te organiseren, met het doel aan de inwoners van Soesterberg te laten zien wat de r.-k. verenigingen kunnen presteren. Laetitia speelde in de uitvoering van dat plan een belangrijke rol. Het zomerfeest werd een succes en werd een aantal jaren herhaald. In de loop van de jaren zestig zijn er wat betreft de R.K. identiteit veranderingen te constateren. In het eerste clubblad van de vereniging, dat verscheen in december 1965, schreef de toenmalige voorzitter dat een R.K. vereniging waarde heeft als trefpunt voor mensen die hun medemenselijkheid baseren op de persoonlijke relatie met God en dat het "R.K." als kwalificatie van de vereniging niet verstaan mag worden als een scheiding te willen brengen met niet-katholieken. Uit de archiefstukken blijkt ook dat de R.K. identiteit samenwerking met andere verenigingen niet in de weg heeft gestaan. Zo werd goed samengewerkt met de vereniging AGAVS te Soesterberg en De Springbokken te Soest. Dat bleek o.a. uit de organisatie van de Soester turnkampioenschappen en het Sportspektakel dat werd gehouden ter gelegenheid van de viering van het 950 jarig bestaan van Soest in 1979.

Op 15 maart 1979 werd besloten de statuten te wijzigen. De bepaling dat de leden Rooms-katholiek moesten zijn werd geschrapt en ook de vergaande bevoegdheden van de geestelijk adviseur verdwenen uit de statuten. De algemene doelstelling werd als volgt omschreven:

"De vereniging stelt zich ten doel, geinspireerd vanuit de katholieke levensbeschouwing, de sportieve belangen van haar leden te behartigen en de sportbeoefening, in het bijzonder de beoefening van de gymnastiek- en turnsport te propageren"

Dat gymnastiek en turnsport hier uitdrukkelijk worden vermeld is enigszins opvallend en wellicht mede een gevolg van de situatie in 1979. Weliswaar waren deze takken van sport vanaf het ontstaan van de vereniging beoefend binnen het verband van Laetitia, maar daarnaast waren tal van andere takken van sport in de loop van de tijd met wisselend succes een onderdeel van het activiteitenpalet van Laetitia, zoals badminton, ballet, judo, volleybal, wandelen, zwemmen en niet te vergeten de drumband (opgericht in 1959)

In het startjaar van de vereniging groeide het aantal leden tot ruim 200. De top van het ledental werd bereikt in de tweede helft van de jaren zestig toen het ledental schommelde tussen de 450 en 500 leden. Daarna werd het geleidelijk minder. In 1988 waren er nog 190 leden. In 1994 was het ledental 150. In 2005 stonden nog 91 leden geregistreerd en het laatste aantal leden dat uit de archiefstukken naar voren kwam was 75 leden in 2007. Uit de verslagen van bestuursvergaderingen uit die tijd blijkt dat men zich oriënteerde op een mogelijke fusie met andere verenigingen. In eerdere periode was samengaan met andere verenigingen ook wel ter sprake geweest, maar werd dit van de hand gewezen.

In het bijna 60-jarig bestaan van Laetitia zijn veel vrijwilligers actief geweest. Op het gevaar af namen te vergeten en mensen tekort te doen wil ik er toch een aantal noemen die gedurende zeer lange tijd Laetitia hebben gediend, te weten: de heer en mevrouw Hagmeijer, de heer Marijnen en de heer Venroy.

In het archief bevinden zich veel krantenknipsels waarin melding wordt gemaakte van de sportieve manifestaties en prestaties van de vereniging en haar leden. Hoogtepunten waren naast de al genoemde zomerfeesten in de jaren vijftig, de jaarlijkse avondwandelvierdaagse, de demonstraties in de lustrumjaren en de deelname aan het defilé voor koningin Juliana in 1968.

Zorgen zijn er in de loop van het bestaan ook volop geweest. Die hadden met name betrekking op de financiën en de beschikbaarheid van voldoende zaalruimte. In de laatste periode van haar bestaan was ook het verwerven van trainers en bestuursleden een groot probleem. Per 31-12-2012 is de vereniging opgeheven. Bij de laatste gymles was de wethouder van sportzaken aanwezig. Zij bedankte de vrijwilligers, die zich ook in de laatste periode hadden ingespannen voor de vereniging, voor hun inzet.

Naast het archief behoorde de 'tumblingbaan' tot de bezittingen, dit luchtkussen dat u ziet bij de eerste foto van dit artikel, heeft een goede bestemming gevonden. Het eigendom is overgegaan naar de r.k. basisschool Sint Carolus. Dit omdat meester Ruben en zijn leerlingen regelmatig en enthousiast gebruik maken van deze tumblingbaan die opgesteld is in de Banninghal. Met de overdracht is ook geregeld dat de andere Soesterbergse basisscholen gebruik mogen en kunnen maken. Daarmee blijft de naam Laetitia nog geruime tijd zichtbaar in de Banninghal.

Tot zover een impressie van en uit het bestaan van Laetitia te Soesterberg.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto