Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Jaarverslag 1980

JAARVERSLAG OVER 1980

A. Voorgeschiedenis
Op initiatief van enkele personen uit reeds bestaande werkgroepen Archeologie en Genealogie, en de "Stichting Oud Soest", werd op 8 april 1980 in "Hotel van den Brink" een bijeenkomst georganiseerd. De bedoeling was, na te gaan, of er belangstelling zou zijn, om in Soest te komen tot de oprichting van een historische vereniging. De heer M.C.M, van Adrichem uit Honselersdijk gaf een lezing, met lichtbeelden over het werk van "De Streek-Historische Verening Westland". Niet minder dan 53 personen bezochten deze vergadering en 33 daarvan gaven zich toen al op als aspirant-lid van zo'n nieuwe Soester Vereniging. De initiatiefnemers werd verzocht door te gaan met hun voorbereidingen.

B. Oprichtingsvergadering 29 april 1980
Deze vergadering werd door 31 personen bezocht. De inmiddels vervaardigde concept STATUTEN werden besproken en na diverse wijzigingen c.q. aanvullingen goedgekeurd. De vergadering besloot tot oprichting van "De Historische Vereniging Soest". Het eerste bestuur werd bij acclamatie door de vergadering benoemd, op voorstel van de initiatiefnemers en is als volgt samengesteld:
Voorzitter : G. van den Beemt, Amersfoort
Secr. Penningmeester: P.J. van den Breemer, Soest
Redactie : F.S.I. Knaapen, Soest
Leden : Drs. E.A. Bànki, Soest; A.J. van den Dijssel, Soest; W. Schimmel, Soest; G. Staalenhoef, Amsterdam
De oprichting van de Vereniging zal z.s.m. notarieel worden vastgelegd, waartoe de heer W. Schimmel wordt gemachtigd. De contributie voor 1980 wordt vastgesteld en plannen voor de toekomst worden besproken. Na de pauze houdt de heer G. van den Beemt een korte voordracht over het ontstaan van de Soester Eng en het Soesterveen.

C. Officiële oprichting
De akte van oprichting van de "De Historische Vereniging Soest" werd op 8 mei 1980 verleden ten kantore van notaris M.H.A. van Veeren te Soest.

D. Bestuursvergaderingen
Er werden in 1980 6 bestuursvergaderingen gehouden, ter bespreking van huishoudelijke zaken.
De voornaamste bestuursbesluiten waren:
a. Het organiseren van een tentoonstelling (op 30 en 31 aug.); een excursie (11 okt.) en het verlenen van medewerking aan tentoonstelling van het "Prenten Kabinet" (25 t/m 31 dec.).
b. Het verzorgen van het verenigingsblad "Van Zoys tot Soest".
c. Voorbereidingen treffen om te komen tot de restauratie van het "Enghenbergje" als praehistorische grafheuvel.
d. Bespreking plaats en taak van de werkgroepen in de vereniging.
e. De voorbereiding van een HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

E. Ledenbestand en donateurs
In de loop van het jaar groeide het aantal leden en donateurs gestadig en per 31 december 1980 stonden er 133 in het ledenregister geboekt. De leden-administratie wordt verzorgd door Mevrouw W. Swart Molman, Veenbesstraat 292 Soest.

F. Het Verenigingsblad "Van Zoys tot Soest"
Veel aandacht is er besteed aan de verzorging van ons periodiek. Uiterlijk moet het er goed verzorgd uitzien en betreffende de inhoud werd er gestreefd naar veel variatie en verantwoorde artikelen. De redactie is erin geslaagd goede medewerkers te vinden, zowel wat betreft de opmaak van het blad, alsook wat betreft de inhoud. Het blad is in 1980 driemaal verschenen.

G. Activiteiten in 1980
- Op 15 mei Hemelvaartsdag is de Historische Vereniging voor het eerst naar buiten getreden door aanwezig te zijn bij een tentoonstelling van "Het Prenten Kabinet" in Station Soest.
- Op 30 en 31 augustus werden tijdens de Gildefeesten twee tentoonstellingen georganiseerd in en om de schaapsstal aan de Ferd. Huycklaan. Onderwerpen waren: "Wat potters bakten en Breughel schilderde" en "Boerengerij van 50 jaar geleden". De tentoonstellingen werden door ca. 800 personen bezocht.
- Op 11 oktober werd een excursie georganiseerd naar praehistorische grafheuvels in de Soesterduinen.
- Op 25 december t/m 31 december was de Historische Vereniging weer betrokken bij een tentoonstelling van "Het Prenten Kabinet" in Station Soest. Veel mensen brachten een bezoek om foto's van "Boerderijen uit Soest" te bekijken.

H. De werkgroepen
Er zijn momenteel drie werkgroepen, die actief bezig zijn met een bepaalde activiteit.
De werkgroep Archeologie natuurlijk aanwezig bij de tentoonstelling van 30 en 31 augustus en de excursie van 11 oktober, is nadien al bijeen geweest om plannen te bespreken. Voorts zijn meerdere leden van deze groep bezig geweest en nog bezig op plaatsen waar wordt gegraven. Vooral de aanleg van de riolering door de terreinen van het vroegere Klooster aan de Eemstraat is met grote belangstelling gevolgd.
De werkgroep Genealogie is in 1980 als reeds betaande groep met elkaar in contact gebleven en plannen zijn gemaakt om in 1981 in de vereniging actief te zijn.
De werkgroep "Oud Soest" nam de tentoonstelling "Boederijen van voor 50 jaar" voor haar rekening. Voorts verzamelt, verzorgt en beheert zij veel oude voorwerpen, die reeds in haar bezit zijn. En ook wordt nog steeds gezocht naar een passende ruimte om dit vele materiaal onder te brengen.

P.J. van den Breemer, secretaris 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto