Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Bleyendaal ?

Jo G. Hilhorst

Naar aanleiding van de mededelingen in ons tijdschrift nummer 2 - herfst 1983 - door de heer G. Staalenhoef hoop ik een steentje te kunnen bijdragen.

"Op desen dach (woensdag na. St. Katharina) na den eten reedt mijn heer (de bisschop) tot Zoes (om) daer recht te houden opt huys tot Zoes".
(Dr. P.J. Vermeulen, Bisschoppelijke Rekening van 1377/1378, pag. 295)

"... Doe mijn heer tot Zoes riden soude, doe reedt ie voor mit een deel ghesins (een deel van de huisgenoten) tot Zoes ende dede dat huys tot Zoes bereyden (gereed maken) teghen dat mijn heer daer come soude".
(idem pag. 353)

"Item mijns heren heinsct (hengst) bleef tot Zoes tot heren Peters "papen" (dit was de pastoor Peter van der Tanghe)
(idem pag. 355)

De vraag is of bovengenoemd huis Hamelenbergh is of Bleijendaal.
Ik voel het meest voor Bleijendaal, omdat op Hamelenbergh toen de familie Boechout woonde, zich noemende Hamelenberg.

"Item van der roden-coeren tienden van Zoes verkoft ic een deel after dat huys tot Zoes ende dat coft Jan van der Goude om 41/2 D Item die andere coerentiende after datselfde huys  coft Jan Wenke om 8 D"
(Rekeningen van het Bisdom 1378/1573, deel I eerste stuk 1378/1379).

"Dit is dat afterstal in Eemlant van den tienden. In den iersten Jan van der Goude van der tienden after dat huis tot Zoes, dat tsheren van Apcoude is 3 sch. Item Jan Wenke van derselve tienden after dat huys tot Zoes 5 sch 4 pl.".
(idem blz. 228)

In dit geval geef ik de voorkeur aan Hamelenberg. Deze tienden werden waarschijnlijk geheven van het koren dat geoogst was op de grond achter Hamelenberg.
Gherijt Zoes droeg op:
1e. Een hofstede met een steenen Camer en met een stuk landt roerende uit Grietkens hoeve boven naest ghelant die Gemeene Wech, beneden Gijsbrecht van Hezes erfgen.
2e. Een hofstede, zuiden die Gemeene Wech, en noorden Jan Camps hofstede (de belending lijkt mij niet juist).

Hij ontving het terug als erfleen met de bepaling, dat het zou erven op zijn zoon Jan Zoes. Onder deze "akte" staat: 
"Die helfte hierof heeft Henrick de Beer te leen en die heeft "Jutgen de Beer zijn suster".
RAU KK+K 5053 fol. 120 maandag na Kerstmis 1422.

"Op ootmoedige bede van Henrick de Beer hebben wij Henrick verleent een halff stenen Camer met halff die hofstede ende hoff en voorts die helfte van alle sulke tymmeringe als op die voorscr hofstede staat gelegen tot Zoes onderdeylt mit Jutgen de Beer de suster van Henrick die de wederhelft ontvangt, westw. de kerk van Zoest daer nu ter tijd heer Goedert op woont noortw. rutger Jacop Tymans, oostw. Wouter Aes soen erfgen. zuidw. die Gemeene Wech" enz.
Jutgen de Beer gelijken brief op die ander helfte van die stenen Camer" enz. "als Henrick de Beer hoir brueder heeft hierboven naest bescr".
In de margine staat: "Jutgen voirscr. heeft gemaact die naehant (erfgenaam)" Gijsbert de Beer ... infra fol. 80"
(125 nieuw).
RAU KK+K 5054 fol. 106v 1-12-1496.

Jutgen Rutgers de Beer maakt haar broer Ghijsbert de Beer tot haar leenvolger van de helft van de stenen camer met de helft van de hofstede en van de hoff indien zij zonder kinderen zou sterven.
RAU KK+K 5054 fol. 125 30/4-1501  

Noot eronder: "Gijsbert voirscr. hefft zijn hant opgedragen"
fol. 132 nieuw 177.

Jutte de Beer met haar man Albert Gijsberth Caar draagt op ten gunste van Willem van Dorssen de halve stenen kamer met al haar toebehoren met half de hofstede en voorts met alle getimmerte als op die hofstede staat en welke andere helft Hendrik de Beer haar broer tegelijk met haar gekregen heeft.
RAU KK+K 5054 fol. 182 21/8-1507

Hendrick de Beer droeg op een half stenen Camer met half de hofstede enz. onderdeeld met Willem van Dorssen westw. de kerk van Soest zuidw. die Gemeenen Wech; noordw. Rutger Jacob Tijmans; oostw.
Wouter Aesens erfgen. Dit werd gegeven Willem van Dorssen.
Noot eronder: "Nu wilhelmiDa Willem van Dorssen dr".
RAU KK+K 5054 fol. 145/145 14-4-1509

De stenen Camer was nu in één hand. Daar Willem van Dorssen van plan was aan zijn twee natuurlijke dochters elk een halve stenen camer te geven, liet hij de beide leenbrieven niet vervangen door één leenbrief. 

"Anna Willem van Dorssen natuurlijke dochter verzocht binnen jaar en dach na dode Willem van Dorssen haar vader o.a. een half stenen camer met half die hofstede en hoff en voirt die elffte van alzulke tymmeringen als op die hofstede staat gelegen tot Zoes onderdeylt dair die costers woning van Zoest westw., die gemijenen stege zuidw. Gijsbert Meijns oestw. en  Peter Huberts (Hilhorst) mit Toenis Aernts (?) erfgen noordw. naast gelegen zijn, van welke stenen camer, hofstede ende hoff mit z'n getimmerde voirscr., Wilhelmina suster van Anna  voirscr., die rechte wederhelfte op huyden date van dezen van ons en onzen Abdijen te leen ontvangen heeft.
Alzoe als Willem van Dorssen haer van die voirscr. helfte van de stenen camer, hoffstede ende hoff mitten getimmerde voirscr. van onsen Abdijen te leen te houden plach".
Daarna volgt dat een en ander in een testament is bepaald; wie dit testament eigenhandig ondertekend hebben en wie de notaris was.
RAU KK+K 5055 fol. 335/335 31-10-1554.

Wilhelmina Willem van Dorssens - natuurlijke dochter - kreeg een volkomen gelijke brief.
Noot onder deze brief: "Die leengoederen in de voirscr. twee leenbrieven gespecificeerd heeft nu te leen ontfangen bij transport Evert d4 Wijs infra fol. 507".
RAU KK+K 5055 fol. 335 /336 31-10-1554.

"Anna zalige Wiliam van Dorssen natuurlijke dochter droeg op met de handen van Philip Hermans van Ravenswaaij (?) hoir man ende wettelicken momber een halff steenen camer met alle hair toebehoren" enz.
gelegen te Zoes onderdeeld (zelfde belending)
wij verlijden, verlenen dit Evert die Wijse als een onsterfelijk Erfleen".
RAU KK+K 5055 fol. 507v 7-4-1565.

Wilhelmina deed als Anna met de handen van haar man Jacob Gijsberts van der Eem.
RAU KK+K 5055 fol. 507v/508 7/4-1565.

Het is mij niet gelukt de overdrachten te vinden in de periode 1422-1496.
Desondanks vormt het een geheel.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto