Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Aanwinsten voor de geschiedschrijving van Soest en Soesterberg

Ton Hartman

De herkomst van de foto van de melkinrichting is onbekend, maar het is wel een foto die intrigerend is. In eerste instantie was er zelfs twijfel of de foto wel in Soest gemaakt was. Het geheel van een melkinrichting doet een beetje stads aan. In dit blad is over melkverwerking al eerder geschreven (10jrg. 111-.3), de redactie deed tevens een oproep om meer informatie. Gezien de naam "Eemland" in de voorgevel zal het pand zeker in de regio gestaan hebben. Volgens bovengenoemd artikel waren er in de jaren voor de oorlog een viertal melkverwerkende bedrijven in Soest actief. Een daarvan was de coöperatie "Eemland" die in 1926 een boterfabriek zou exploiteren. Er is geen adres vermeld en het bedrijf zou al in 1929 weer opgeheven zijn. Een ander bedrijf zou de coöperatieve melkinrichting "De Soester" zijn, ook al actief in 1926. Directeur was dhr. D. de Gier en staat geadresseerd aan de Middelwijkstraat 26. Rond 1929 wordt hij opgevolgd door G.J. van Hessum.

Wat er in de tussenliggende tijd gebeurt is moet nog uitgezocht worden maar in 1935 is het een particulier bedrijf "Soester Zuivelfabriek en Melkinrichting" onder leiding van G. Kooy aan de Middelwijkstraat 38. Dit pand kennen we nu nog als de 'oude' Zuivelfabriek De Soester wat nog steeds hetzelfde adres bezit. Bestudering van de foto met de huidige gevel doet vermoeden dat het om een en hetzelfde pand gaat, bevestiging vinden we in dit periodiek. In het zomernummer 1992 (13jrg. nr.1) staat een tekening van de huidige situatie, deze zou in 1933 gerealiseerd zijn door de "Coëp. Zuivelfabriek en Melkinrichting". Misschien kunnen lezers deze informatie verder aanvullen?

Van dhr. Frans van Daatselaar hebben we het oorlogsdagboek van zijn grootmoeder Aaltje Stalenhoef in bruikleen gekregen. Het dagboek is al eerder in dit blad gepubliceerd (jrg. 20 ms. 3 en 4) maar er is toen geen aandacht besteed aan de ingeplakte krantenknipsels.

Dr. J. Kuipers, rustend huisarts, heeft een beschrijving gemaakt van "Huisartsen in Soest in de 20ste eeuw" met toestemming om in dit blad te publiceren, daar zal zeker gebruik van gemaakt worden.

Mevrouw Wil Polman-Lensink heeft veel kopieën uit het archief van de H. Carolus Borremeuskerk van Soesterberg ter beschikking gesteld, omdat enkele kopieën nog onder de wettelijke geheimhouding vallen is inzage alleen mogelijk na overleg met bestuur.

Mevrouw Nel van Baaren heeft ons een foto gestuurd van de bewoners van huize "Buitenzorg" (het latere Regina Pacis) aan de Heideweg. Dit rusthuis voor 'ouden van dagen' op sociaal democratische grondslag heeft tussen 1945 en 1958 gefunctioneerd onder leiding van Zr. Heimans. Wie weet hier meer van?

In de loop der jaren zijn er verschillende bidprentjes gereproduceerd, er wordt gezocht naar een mogelijkheid deze op de website www.hvsoest.nl te plaatsen. (Opmerking Redactie 07-02-2021: Dit is sinds 2020 mogelijk)

Dit overzicht is niet volledig, maar een eerste aanzet. Ook willen wij de gevers hiermee enigszins bedanken voor hun hulp om een goede geschiedschrijving te kunnen blijven doen. Overigens is de Historische Vereniging Soest / Soesterberg een erkende ANBI d.w.z. Algemeen Nut Beogende Instelling. Bij schenking of legaat mogen wij de gift belastingvrij gebruiken voor een project zoals Soest in de 17de en 18de eeuw.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto