Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Van oorsprong ..... deel 12

Marcel Vossestein

Eerder verschenen bijdragen:
Van oorsprong ... deel 1
Van oorsprong ... deel 2
Van oorsprong ... deel 3
Van oorsprong ... deel 4
Van oorsprong ... deel 5
Van oorsprong ... deel 6
Van oorsprong ... deel 7
Van oorsprong ... deel 8
Van oorsprong ... deel 9
Van oorsprong ... deel 10
Van oorsprong ... deel 11
 

Aan de hand van het notulenboek van de voorloper van het IVN-Eemland blikken we terug op het ontstaan van de natuurbeschermingsactiviteiten in Eemland In krachtige pennenstreken staat het op het schutblad.

Notulenboek der Natuurwacht Vereeniging
"Eemland" gevestigd te Soest

In een zwierig handschrift is het opgetekend: het ontstaan van het actief beschermen van de natuur. Uit eerbied hieronder ook ditmaal de letterlijke weergave van de eerste vergadering na de oorlog.

In deze laatste aflevering de Bestuursvergadering van 3 juni 1946. Het bestuur maakt de balans op en kijkt vooruit naar de toekomst.

Bestuursvergadering op 3 Juni '46. 2.30 Trier.

Aanwezig de Heeren: Gasille, Insinger,Rowe,Vellinga.
De Heer Bosch v. Drakstein is zonder kennisgeving afwezig.
3 uur De Voorzitter opent de vergadering en wijst er op hoe wij ook nu nog in een zeer moeilijke Tijd leven. De laatste jaren zijn er vanzelfsprekend al heel weinig Natuurwacht-werkzaamheden verricht en zelfs nu zijn de omstandigheden nog niet veel verbeterd. Na alles wat er in ons arbeidsveld gebeurd is kunnen wij zeggen dat er van voren af aan begonnen en opgebouwd moet worden.
Contact moet weer gezocht worden met de wachters. Afgewacht moet worden hoevele zich weer beschikbaar zullen stellen.
De leider zal de oude wachters echter opnieuw aanschrijven. DeHr. Insinger raadt aan de Dienst Landbouwherstel aan te schrijven en zoo mogelijk in te schakelen om te helpen. Met het herstel van de rijwielpaden, vernielde natuurschoon, opruimen van gevaarlijk achtergelaten oorlogsmaterieel enz. Ook bij de Gemeente moet aangedrongen worden op verbetering van de rijwielpaden enz.
De Vereeniging Soest Vooruit en Vreemdelingen Verkeer, ook in Baarn aanschrijven om met ons propaganda te maken voor opruimen gevaarlijke voorwerpen, verbetering rijwielpaden en te strijden voor behoud van ons Natuurschoon.
De A.N.W.B. kan ook aangezocht worden ons hierbij te steunen. Artikelen in plaatselijke bladen ter opwekking voor medewerking inzake behoud natuurschoon. Tevens kunnen zij een waarschuwing bevatten tegen 't gevaar van achtergelaten oorlogsmateriaal. Een schrijven gericht aan het Departement van Defensie in zake het opzoeken en weghalen van achtergelaten oorlogsmateriaal in bosschen en duinen. Hierop wordt aanvulling bestuur besproken.
De Hr. Bosch v. Drakenstein is aan beurt van aftreden. DeHr. Beckering zal aangezocht worden de opengevallen plaats in te nemen. Eventueel kunnen de nieuw te benoemen burgemeester of de wethouder GrondbedrijfHr.v.  Zadelhof ook nog gevraagd worden. Is er bezwaar tegen uitbreiding van het bestuur.
Een kascommissie moet benoemd worden. Van de leden zullen de Hr.Swager, vd. Witte of Tensen uitgenoodigd worden in deze commissie plaats te nemen. In de Soester Crt. zal een advertentie geplaatst worden om propaganda te maken voor ons werk en nieuwe leden te werven.
Propaganda materiaal ophangen bij VVV. Soest Vooruit, Zonnegloren, Kampeerhuizen.
Bij den Bond zullen 12 identiteitskaarten + 12 ontvangstbewijzen worden aangevraagd.
De Contributie over 1946 a f. 20.- zal aan den Bond worden gegireerd.
Hierna spreekt de voorzitter woorden van dank uit aan de bestuursleden die het werk hebben opgevat zoodat wij kunnen zeggen de Natuurwacht Eemland is weer aan den gang gegaan.
Sluiting van de vergadering om 5 uur.

De Voorzitter,                                                   De Secretaris, P.J. Vellenga.

De Hr. Rowe deelt mede dat verscheidene geen vrije tijd meer hebben, geen banden. Dit laatste is een groote handicap.

Dit was de laatste van de 14 afleveringen over de Natuurwacht Eemland. Het is vooral een cultuurhistorisch overzicht, vooral over de vergadercultuur geworden. Maar ook over de belemmeringen vanwege de oorlog en ontwrichting van de samenleving daardoor speelden een grote rol.
De Natuurwacht ging hierna moedig verder. In Eemland werden landelijk uniek in 1948 de eerste vrouwelijke natuurwachten aangesteld, wel met een proeftijd van drie maanden. Mogelijk vanwege de vrouwelijke natuurwachten begon men ook met cursussen, excursies en tuintjes bij speeltuintjes. In de bossen maakte men zich druk over de blokhutten en de bewegwijzering daarheen. Ook fietspaden hadden de aandacht, vooral de staat van onderhoud en de hinder van bromfietsen. Ook het wangedrag van padvinders en kleine kinderen kwam ter sprake, vooral het uithalen van nesten. Bij de Sparrenlaan was naast het kattenkwaad van de padvinders ook de villabouw ten koste van het 'prachtige bosch' een van de gesprekspunten. Ook Defensie moest het ontgelden vanwege militair verkeer in de bossen en de duinen tegen de afspraken in ten noorden van de spoorlijn Amersfoort-Utrecht.
Het lezenswaardige notulenboek met de verslagen van 11 oktober 1939 tot en met 15 maart 1957, dat ik zo'n 15 jaar geleden van oud-voorzitter Wijsmuller ontving, zal ik overdragen aan het oud-archief van de gemeente Soest.

Marcel Vossestein

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto