Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Van oorsprong ..... deel 2

Marcel Vossestein

Aan de hand van het notulenboek van de voorloper van het IVN-Eemland blikken we terug op het ontstaan van de natuurbeschermingsactiviteiten in Eemland. In krachtige pennenstreken staat het op het schutbla:

Notulenboek der Natuurwacht Vereeniging
"Eemland" gevestigd te Soest

In een zwierig handschrift is het opgetekend: het ontstaan van het actief beschermen van de natuur. Uit eerbied hieronder ditmaal de letterlijke weergave van de tweede bijeenkomst van de vijf notabelen, die zestig jaar geleden de basis legden voor de natuurbescherming in Eemland. Tijdens deze vergadering - 7 februari 1940 - bouwde men moedig verder aan de vereniging. De in het eerste deel genoemde kwestie lost men op. Ook werpt de tweede wereldoorlog al een schaduw vooruit. Ook notabelen kunnen de wereld niet naar hun hand zetten.

Notulen der Bestuursvergadering op Woensdag 7 Februari 1940 in Hotel Trier, 3 uur nam.

Aanwezig: de H.H. Bosch van Drakestein, de Langen, Wielenga en Lahr.
Verhinderd: de H.H. Insinger en Vriens. De Voorzitter,

Ds. Wielenga, opent te 3 uur de Vergadering.
Hij deelt allereerst mede, dat van den Bond tegen Verontreiniging van Natuur en Stad ontwerpen zijn binnengekomen voor Statuten en Reglement der Natuurwacht Vereenigingen. Deze zullen met de reeds door het Bestuur van "Eemland" gemaakte ontwerpen worden vergeleken.
De Voorzitter brengt voorts verslag uit over zijn onderhoud met den Heer Walgreen inzake het incident met den Heer de Langen, waaruit blijkt dat eerstgenoemde vrijwel niet voor rede vatbaar is en het 't beste zal zijn hem in zijn sop gaar te laten koken, zulks te meer omdat door het a.s. vertrek van den Heer de Langen het belang dat laatstgenoemde bij de zaak heeft, zal verdwijnen.

Op de Jaarvergadering van den Bond tegen Verontreiniging van Natuur en Stad te Utrecht op 1 7 Februari zal de Natuurwacht-Vereeniging "Eemland" zich doen vertegenwoordigen door den voorl. Voorzitter, Secretaris en den wnd. Commandant der Natuurwacht.
Met leedwezen wordt kennisgenomen van de ingekomen mededeling, dat de Heer Vriens, tot nu toe waarnemend Commandant der Natuurwacht, door drukke bezigheden niet in staat zal zijn deze functie te blijven vervullen. Hij was zoo vriendelijk zelf iemand aan te wijzen, die als zijn opvolger in aanmerking zou kunnen en willen komen. Met dezen, den Heer J. Rowe, zal door Voorzitter en Secretaris in overleg worden getreden. Besloten wordt voorts om op Woensdag 21 Febr. 8 uur in Hotel Trier een Algemene Ledenvergadering van de Natuurwacht-Vereeniging "Eemland" te houden, waarop o.a.
1 ° een definitief bestuur zal moeten worden gekozen
2 ° de ontworpen Statuten en Reglement zullen worden besproken en vastgelegd.

Voor deze Vergadering zullen zoowel in de Baarnsche als in de Soester Nieuwsbladen oproepen verschijnen, terwijl gelijktijdig door ingezonden stukken de aandacht op de Natuurwacht-Vereeniging "Eemland" en deze Vergadering worden gevestigd.
Nadat de Penningmeester eenige meededelingen heeft verstrekt over de financieële positie der Vereeniging, deelt de Voorzitter in verband hiermee nog mede, dat de Gemeente Soest over 1939 een subsidie heeft verstrekt van fl 50, - terwijl een even groot bedrag op de begrooting voor 1940 is uitgetrokken. Pogingen zullen worden aangewend om ook van de gemeente Baarn een subsidie te verkrijgen, hetgeen de Penningmeester, als ingezetene van Baarn, op zich neemt.
Tevens zal worden voortgegaan met het bewerken der oude contribuanten der Soester Natuurwacht voor 1940.
Niemand verder iets ter tafel brengende sluit de Voorzitter om 4.30 de Vergadering.

Naschrift:
Nadat bekend werd, dat op 21 Febr. Te Soest een verduisteringsproef zou plaatshebben, werd door overleg tusschen Voorzitter en Secretaris de datum der Algemeene Vergadering nader bepaald op Donderdag 29 Februari zelfde tijd en plaats.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto