Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Van oorsprong ..... deel 1

Marcel Vossestein

Aan de hand van het notulenboek van de voorloper van het IVN-Eemland blikken we terug op het ontstaan van de natuurbeschermingsactiviteiten in Eemland. In krachtige pennenstreken staat het op het schutblad: Notulenboek der Natuurwacht Vereeniging Eemland® gevestigd te Soest In een zwierig handschrift is het opgetekend: het ontstaan van het actief beschermen van de natuur. Uit eerbied hieronder de letterlijke weergave van de eerste gedenkwaardige bijeenkomst van de vijf notabelen, die zestig jaar geleden de basis legden voor de natuurbescherming in Eemland. Het moest allemaal geregeld worden. Zelf ook koninklijk. Ook ging het over geld en ook iets tussen leden onderling. Toen ook al, de voorzitter ging het zelf oplossen.

Notulen der Bestuursvergadering op Donderdag 11 October 1939 in Hotel Trier, 3.20 uur nam.

Aanwezig: de H.H. Bosch van Drakestein, Insinger, de Langen, Wielenga en Lahr.
Verhinderd: de Hr. Vriens.

De Voorzitter, Ds. Wielenga, opent te 3.35 de Vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij brengt daarna in herinnering dat, hoewel de oprichting der Vereeniging formeel reeds heeft plaats gehad op 24 Juni 1939, er nog steeds geen definitief bestuur gekozen. De Vergadering is van oordeel dat dit in ieder geval vóór het a.s. seizoen van vacantiegangers zal dienen te geschieden, echter in een Vergadering die ook de leden en inwoners van Baarn zal bereiken, ten einde ook uit die kringen zoo volledig mogelijke medewerking te verzekeren. Het Bestuur blijft ten deze diligent en zal te gelegener tijd een zoodanige Vergadering uitschrijven. De Voorzitter doet voorts mededeeling van zijn voorbereidende werkzaamheden betreffende Statuten, Reglement en Instructie voor de Natuurwacht, alles in overeenstemming met de statuten enz. van den Bond tegen Verontreiniging van Stad en Land. De Vergadering gaat 22 accoord en dat nadat de ontworpen Reglementen enz. bij de leden van het voorloopig Bestuur hebben gecirculeerd, het aanvragen van Kon. Bewilliging zal worden voorbereid.
Mededeeling wordt voorts gedaan van eenige nieuwe toezeggingen van financiëelen steun en tevens besloten, dat de contribueerende leden de oude Nastuurwacht door persoonlijk bezoek van een der Bestuursleden zullen worden opgewekt om hunne bijdragen als lid der Natuurwacht Vereeniging te continueeren cq. te voldoen. De Heer de Langen verklaart zich bereid dezen arbeid te verrichten.

Ten slotte doet de Voorzitter mededeeling van een door hem ontvangen Klacht over een vroeger lid der oude Natuurwacht tegenover een der actieve Natuurwacht-leden. Deze laatste blijkt de Heer de Langen te zijn, die op verzoek, de Vergadering inlicht over het incident. Naar aanleiding daarvan wordt besloten, dat de Voorzitter zal trachten door persoonlijk onderhoud met betrokkene (Walgren) de kwestie tot oplossing te brengen, aangezien herhaling van zulke voorvallen het nuttige werk der Natuurwacht zou kunnen schaden. Hierna geen der aanwezigen meer iets ter tafel brengende wordt de vergadering om 5.30 gesloten...

7 Febr. '40 D.K. Wielenga.
De volgende vergadering - 7 februari 1940 - bouwde men moedig verder aan de vereniging. De kwestie lost men op. Ook werpt de tweede wereldoorlog al een schaduw vooruit. Ook notabelen kunnen de wereld niet naar hun hand zetten. 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto