Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Jaarverslag 1995

JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING SOEST OVER 1995

Ledenbestand
Opnieuw moet een lichte daling van het aantal leden worden geconstateerd (van 287 per 1 januari naar 280 leden per 31 december jl.). Het bestuur wil zich bij een constatering alleen niet neerleggen en beraadt zich initiatieven te nemen die leiden tot een vermeerdering van het ledental.

Samenstelling van het bestuur
In de samenstelling van het bestuur kwam in 1995 geen wijziging. Aftredend waren mevrouw Stolwijk-Okhuyzen en de heren Van den Dijssel en Van der Putten; zij stelden zich herkiesbaar en werden door de Algemene Ledenvergadering bij acclamatie herkozen. Het bestuur bestond daarmee uit: de heer Van Doorn (voorzitter), mevrouw Stolwijk (secretaris), de heer Van der Putten (penningmeester) en de heren Van den Dijssel, Dorresteijn, Hilhorst, Peters en Schimmel (overige bestuursleden) . Het bestuur kwam zesmaal ter vergadering bijeen in het museum Oud Soest ter bespreking van huishoudelijke zaken.

Ledenvergadering
Op dinsdag, 21 maart 1995 werd in het museumgebouw van de stichting Oud Soest de Algemene Ledenvergadering van de vereniging gehouden. De presentielijst vermeldde de namen van 30 leden. Overeenkomstig de statuten werden in die vergadering de jaarstukken over 1994 behandeld en door de vergadering goedgekeurd. De contributie bleef gehandhaafd. De heren P.J. van den Breemer en G. Staalenhoef, bestuursleden van het eerste uur, werden door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot ere-leden van de vereniging. De dia-presentatie van de heer G. de Boer sr. onder de titel "De Zouaven tussen Vecht en Eem" besloot na het officiële gedeelte de avond. Geconstateerd mag worden dat de inleider, die door zijn aansprekende wijze (en niet Rooms-Katholiek zijnde zoals hij uitdrukkelijk zelf vertelde) de werving van jonge mannen uit de parochies in Eemland besprak, en hun reis via België naar Italië en hun strijd tegen vijandelijke elementen van het Vaticaan, terecht de handen op elkaar kreeg.

Periodiek van Zoys tot Soest
In 1995 verscheen "Van Zoys tot Soest" weer elk kwartaal, in totaal 96 pagina's. En het verheugende is dat door onze leden steeds meer kopij wordt aangeboden. Was dat vorig jaar voor 42 pagina's, dit jaar kwam er voor 84 pagina's kopij binnen; na aftrek van de vier pagina's voor het jaarverslag behoefde slechts vier pagina's uit het manuscript van dominee J.J. Bos te worden overgenomen. Het gaat dus voorspoedig met "Van Zoys tot Soest" ; in de vijftien afgeleverde jaargangen is al veel van de historie van Soest vastgelegd. Dank aan alle medewerkers, schrijvers, verzorgers van het "type"-werk en de lay-out en bezorgers.
 

Werkgroep Genealogie
De werkgroep kwam ook in 1995 regelmatig bijeen, met een vaste en een wisselende groep van aanwezigen. In het laatste kwartaal kon een wat lang gekoesterde wens worden ingevuld omdat, met enige hulp van de Stichting Coördinatie Kermissen een personal computer kon worden aangeschaft. Het aanwezige genealogische programma-materiaal kreeg aandacht; met name werd enige malen uitleg gegeven over het gebruik van sommige genealogische programma's. De tweede donderdag van de even maanden verdient aanbeveling om te worden bezocht door ieder die belangstelling heeft voor zijn (Soester) voorgeslacht. In de oneven maanden kan men vertrouwd raken met de verschillende genealogische programma's en worden andere werkzaamheden verricht; in de even maanden komen de leden bijeen volgens een vast programma. Op verzoek van het bestuur werd de heer Routers de schakel tussen bestuur en de werkgroep genealogie.

Werkgroep Karakteristiek Soest
Het bezoekersaantal is het afgelopen jaar ongeveer op hetzelfde niveau gebleven. De P .R.-activiteiten zullen de komende tijd opgevoerd moeten worden want nog steeds blijkt dat, wanneer gasten ons museum bezoeken, zij verbaasd zijn en er niet bekend is dat er in Soest zo'n leuke en uitgebreide collectie te zien is, (ondermeer te lezen in het gastenboek). Er zijn het afgelopen jaar 3 wisseltentoonstellingen gehouden: de fototentoonstelling met de foto's die de firma Van Oosten ter beschikking stelde, de tentoonstelling 1940-1945 en nu "de rest" van de Van Oosten-foto's aangevuld met de eigen collectie foto's. Binnenkort wordt er ook een nieuwe afdeling Geologie en Archeologie geopend. Deze is tot stand gekomen door prachtige schenkingen van archeologisch materiaal, dat werd aangevuld met onze Soester archeologische vondsten. Het bestuur van het museum is op een punt gekomen dat er over de toekomst moet worden nagedacht; een begin met het opstellen van een beleidsplan is gemaakt in overleg met de provinciale museumconsulente.

Monumentencommissie
De commissie heeft in 1995 6 keer vergaderd. Gesproken is over veranderingen aan monumenten; zijn met name monumenten, die eerst zijn afgebroken en later weer opgebouwd nog wel monumenten? Besloten is dergelijke gebouwen van de monumentenlijst af te voeren. Enige panden, die bij de inventarisatie over het hoofd werden gezien, werden alsnog aan de lijst toegevoegd. In Soesterberg is een monument verbrand; het wordt niet meer opgebouwd. De gemeentelijke monumenten zijn door enkele leden nu ook voorzien van een groen/wit gekleurd schildje zodat de panden nu voor ieder herkenbaar zijn.

Evenementencommissie
Op zaterdag 10 juni was in het kader van de viering van vijftig jaar bevrijding een speciale fietstocht uitgezet die zou leiden naar Soesterberg en Amersfoort. De bedoeling was dat een bezoek zou worden gebracht aan het monument dat is opgericht ter nagedachtenis van de 33 van Soesterberg (op de vliegbasis), het herdenkingsmonument van het kamp Amersfoort en het zgn. Beigenmonument in Amersfoort. Hoewel de regen vanaf de start de 52 optimistische leden in speciale kleding enigszins parten speelde, brak - zonder overdrijving - de zondvloed pas los op de vliegbasis tijdens de korte tocht naar de uitgang van het vliegveld. Op dat moment heeft de organisatie besloten de tocht niet door te zetten en de koffie en de broodjes te nuttigen in het gildehuis. Nadat ieder weer enigszins was "opgedroogd" bleek de regen de stemming niet te hebben aangetast en wat erger was, het zonnetje scheen.
De jaarlijkse bustocht stond in het teken van het jubileum van de Historische Vereniging. Samen met de vrienden van het museum hebben wij de tocht gemaakt naar de Heilige Landstichting en het kasteel Doorwerth. De dag werd afgesloten met een diner in het Gildehuis. Een speciaal woord van dank aan de leden van de Evenementencommissie voor hun werk bij de voorbereiding van deze activiteiten, die duidelijk in de belangstelling stonden van de leden.

Overige activiteiten
Met de Nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging op dinsdag 10 januari (Klitsavond), begonnen de activiteiten van onze vereniging in 1995. Aan de hand van 25 foto's en voorwerpen/ kleding/sieraden werd de kennis van de leden gepeild. Voor de beste kenner was een prijsje beschikbaar.

Tenslotte
In het jaar waarin onze vereniging 15 jaar bestond heeft zij opnieuw haar bestaansrecht bewezen. Helaas kan een jaarverslag slechts een beknopte weergave geven van een deel van de activiteiten.

Soest, 10 maart 1995
De secretaris, E.M. Stolwijk-Okhuyzen  

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto