Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Soester vondsberichten: oa 't Klooster Peter van den Breemerweg

Werkgroep Archeologie

Peter van den Breemerweg 't Klooster

In een voor de aanleg van de rioolpersleiding van Soest naar Soesterberg gegraven sleuf, tussen de Eemweg en de Peter van de Breemerweg, is in de laatste week van oktober 1980 een klein gedeelte van de restanten van het klooster Mariënburg aangetroffen. Reeds eerder, in 1958 en 1962, stuitte men bij gelijksoortige graafwerkzaamheden op dit terrein op muurresten van het klooster. Er werden toen wel door deskundigen waarnemingen verricht maar niet. op tekening e.d. vastgelegd. Al spoedig na de melding van de heer J.A. Bijl bleek, dat de vondsten te belangrijk waren om alleen een oppervlakkige verkenning uit te voeren. De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort werd gealarmeerd.

Samen met de leden van onze vereniging hebben de heren W.J. van Tent (provinciaal archeoloog) en H. ter Schegget (hoofd velddienst) van bovengenoemde dienst, de muurresten, paalsporen en profielen in kaart gebracht.
Bij het onderzoek is met veel genoegen samengewerkt met de Dienst Gemeentewerken en de aannemer van het werk.
In de gegraven sleuf werden 2 meter onder het maaiveld, afvoeren (riolen) aangetroffen die ver onder het terrein doorlopen.
Aan de hand van de gevonden scherven etc. mag worden verondersteld dat de afvoeren tussen 1400 en 1450 zijn aangelegd.
Voorts zijn de restanten van funderingen gevonden die in sommige gevallen een dikte van 1 meter hebben en tot 2 meter onder het huidige maaiveld reiken. Dit opgaande metselwerk bestaat uit rode baksteen van sen formaat 25 x 124 x 5H cm. Los aangetroffen kloostermoppen met een afmeting van 32 x 16 x 8 cm wijzen op het bestaan van oudere funderingen elders op het terrein.
In het zuid-oostelijke gedeelte van het terrein werden uitbraaksleuven van funderingen alsmede paalsporen aangetroffen.
De paalsporen hebben vermoedelijk behoord tot een houten gebouw. Gezien de geschiedenis van het terrein (o.a. de verwoesting van het klooster door Maarten van Rossum in 1543) wekt het geen verbazing dat er geen complete stukken van huisraad e.d. zijn gevonden.
Als vondsten kunnen worden genoemd een interessant assortiment aardewerkscherven van potten, pannen, schalen etc. daterend vanaf ca. 1380 of iets vroeger tot ca. 1600.
In enkele afvalkuilen werden samen met aardewerkscherven en puin ook een niet kleine hoeveelheid dierenbeenderen aangetroffen.
Uit een eerste bestudering blijkt het vooral slachtafval te zijn afkomstig van varkens, runderen en vogels.
aast een van de funderingen werden twee menselijke skeletten aangetroffen.
Thans wordt het gevonden materiaal bewerkt bij o.a. de ROB.
Ook de werkgroep Archeologie zal in de komende maanden de gevonden zaken bestuderen, restaureren, tekenen, fotograferen en uitwerken voor een complete publicatie in dit tijdschrift.
Werkgroep Archeologie, G. van den Beemt/A. van den Dijssel

De Eem
Uit de rivier de Eem is bij baggerwerkzaamheden t.b.v. verbreding en verdieping een grote hoeveelheid laat middeleeuws aardewerk gevonden. De heer J.A. Bijl verzamelde de vondsten vanaf de stortplaats van de bagger te Amersfoort.
Een opvallende vondst is een vrijwel compleet versierd dolkmes. De ROB te Amersfoort meldt dat tijdens de baggerwerkzaamheden op grondgebied van Amersfoort ook een stenen bijl is gevonden, behorende tot de Róssenercultuur (3500 v. Chr.).
Het prehistorisch werktuig is door de provinciaal archeoloog aangekocht voor het Provinciaal-bodemarchief.
G. van den Beemt

Dalweg
In januari 1979 werd, in een wegcunet op de Soester Eng een grote askuil aangetroffen. Samen met de vinder de heer J.A. Bijl, onderzocht de Provinciaal archeoloog drs. W..J. van Tent deze kuil.
Vondsten werden er echter niet in gedaan, zodat een datering onmogelijk is.
Jaarverslag ROB 1979

De Paltz  
In november 1979 werd door Freule Rutgers van Rozenburg van de Palts, namens de gehele familie, een stenen hamerbijl uit het Neolithicum geschonken. Deze bijl was ca. 1895 gevonden tijdens het rooien van een stuk bos ten noorden van "De Paltz".
Deponering van de vondst in het Provinciaal-bodemarchief, in bruikleen gegeven aan het Museum Flehite te Amersfoort.
W.J. van Tent, jaarverslag ROB 1979

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto