Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Actie van Erfpacht van een stukje Bosch ten behoeve van Theunis Smorenburg, landman te Soest, gep. 6 April 1842

Voor mij Johan Albert van Steijn Notaris in het tweede kanton van het Arrondissement Amersfoort Provincie Utrecht residerende te Zeijst in tegenwoordigheid van de natenoemene en medeondergeteekende getuigen .......

compareerden .....

De WelEerwaarde Heer Gerardus van Grieken, Priester en Pastoor; Gerrit Lugtenstein landman en Hendrik Ebbenhorst Junior, mede landman, allen te Soest woonachtig en te zamen uitmakende het ....

Roomsch Katholijk Arm-Bestuur van Soest ....

Dewelke in voorschreven relatie, bij deze verklaarden in altoos durende Erfpacht te hebben uitgegeven aan Theunis Smorenburg, van beroep broodbakker, wonende almede te Soest voornoemd, alhier tegenwoordig en deze Erfpacht zoo voor zich zelven, als voor zijne nakomelingen of regtverkrijgenden accepteerende:.....
Een strookje Eiken Bosch, groot ééne roede en ruim vier en tachtig ellen, uitmakende een gedeelte van een stuk Bosch, op den kadastralen Legger der Gemeente Soest voorkomende in Sectie B. En genummerd 8., ter grootte van veertien Roeden, Nederlandsche Maat; zijnde het in Erfpacht uitgegevene gedeelte belend ten Noorden aan de gronden van de Weduwe Smorenburg te Soest, ten Oosten en ten Westen aan eigendommen van de Roomsch Katholijke Armen van Soest en ten Zuiden aan den Melmweg en die verder daarnaast belend of gelegen mogen zijn; met het doel en de bestemming, om daarover eenen uitweg voor de daarachter liggende landen van den Erfpachtnemer, te maken; en zulks met alle zoodanige heerschende en lijdende, zigtbare en onzigtbare dienstbaarheden; uit of overwegen; voetpaden; schouwen en waterleidingen, als aan voorschreven grond van ouds-af en tot heden zijn verbonden geweest, niets daarvan uitgezonderd. ........
De voorschreven Erfpacht is aangegaan voor en om de somma van drie Guldens s-iaars; welke gerekend wordt te zullen ingaan met den eersten Mei aanstaande en waarvan mitsdien de eerste termijn verschijnen zal en betaald zal moeten worden, op den eerste Mei des Jaars achttien honderd drie en veertig en zoo vervolgens van Jaar tot Jaar, stipt op den vervaldag, zonder dat dezelve betaling immer langer dan vier weken over den bepaalden tijd zal mogen loopen; met toestemming van den Erfpachtnemer of zijne regtverkrijgenden in der tijd, om bij zoodanige nalatigheid, ten hunne eigen kosten, tot die voldoening in regten te worden genoodzaakt.
Zijnde voorts ten deze nog speciaal gecontracteerd:

----Eerstelijk -----
Dat de grondlasten over het in Erfpacht gegevene gedeelte, geheven wordende, door den Erfpachtnemer of zijne regtverkrijgenden in der tijd, zullen worden gedragen en betaald; welke ook voor zijne rekening zal moeten nemen, de onkosten waartoe deze acte aanleiding zal geven -

----Ten tweede -----
et zal den Erfpachtnemer of zijne Erven en regtverkrijgenden vrijstaan, om de in Erfpacht genomene grond, wederom aan een ander te mogen overdoen en verkoopen; echter onder gehoudenheid en verpligting dat de nieuwe Eigenaar, zich in alles zal moeten gedragen en onderwerpen, aan de bepalingen van dit contract.

----En ten derde ----
Indien de verschuldigde Erfpachtsgelden, niet op den hierboven bepaalden tijd, in handen van den fungerenden Armmeester, mogten worden betaald, zal het Armbestuur nu of in der tijd, het daarvoor kunnen houden, dat de Erfpachtnemer of zijnen opvolger, van deze Erfpacht afstand heeft gedaan en onmiddellijk weder bezit kunnen nemen van de afgestane grond, zonder immer tot eenige schadeloosstelling of restitutie, te kunnen worden aangesproken.......
Het Armbestuur zal van die wanbetaling, niets anders behoeven te doen blijken, dan door eene eenvoudige kennisgeving, dat de termijn der voldoening verstreken is en de Erfpachtnemer van zijn regt, vervallen is.
Het hiervoor genoemde Armbestuur heeft aan mij Notaris verklaard, dat zij niet in staat waren, om eenig bewijs van eigendom van de afgestane grond te kunnen produceren, maar dat gemelde grond, met nog meer andere perceelen, reeds zoo veele en heugelijke Jaren, in het bezit der Armen van de Roomsch Katholijke Gemeente van Soest is geweest, dat zij den titel van aankomst niet konden geven, edoch den Erfpachtnemer, het rustig bezit dier grond wel durfden verzekeren.........

Op deze wijze is alles tusschen den Comparanten bepaald en vastgesteld, die, om den inhoud dezer acte ter Executie te leggen, domicilie hebben gekozen, ieder ter zijner woonplaats; belovende alles getrouwelijk te zullen nakomen en achtervolgen, onder verband van hun persoon en goederen , als bij de Wet is voorgeschreven.....
Aldus gedaan en gepasseerd te Soest, in de Pastorie der Roomsch Katholijke Gemeente, op heden den zesden April dezes Jaars achttien honderd twee en veertig, in tegenwoordigheid van Hendrik Gijsbertse Kok, brievenbode en Reijer Oosterbeek veldwachter, wonende beide te Soest, als getuigen daartoe verzogt.
En is deze acte na gedane lezing, door partijen en de getuigen nevens ons onderteekend.

---- (Is geteekend)-----
. Van Grieken, Gerrit Wouter Logtenstein, Hk. Ebbenhorst, F.Smorenburg, H.G.Kok, R.Oosterbeek, J.A. van Stein Notaris .....
Geregistreerd één blad 2. Renv. Te Amersfoort den achtsten April 1842 in deel achtendertig folio vijftig verso vak één, twee en drie. Ontvangen voor regt ad 4 % twee gulden veertig cents, met de 38 opct. Drie gulden een en dertig en een halve cento.

Regt ad 4 % f 2.40
38 Opct - .         91.5
                     f 3.31.5

De Ontvanger (geteekend) Gordon
Voor eensluidend Afschrift J.A.Steijn Notaris

Overgeschreven ten kantore van de Bewaring der Hypotheken te Amersfoort den veertienden April 1800 tweeenveertig in Deel tweeentwintig no. dertig. Ontvangen drie guldens en eenentwintig cents. De bewaarder J.G. Thierrij de Bige

Gerardus van Grieken was van oktober 1739 tot september 1851 als pastoor in Soest werkzaam.
Hendrik Ebbenhorst werd na zijn overlijden aan het begin van deze eeuw opgevolgd door zijn zoon J . Ebbenhorst.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto