Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Jaarverslag 1994

JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING SOEST OVER 1994

Inleiding
De statuten van onze vereniging bepalen, dat in de Algemene Ledenvergadering het verslag van het verenigingsjaar aan de orde wordt gesteld. Graag wil ik aan de hand van de meest uit het oog springende zaken u een overzicht geven van het wel en wee van onze vereniging in 1994. Dit verslag zal een plaats krijgen in de volgende uitgave van Van Zoys tot Soest.

Ledenbestand
De regelmatige reeks van jaarlijkse groei van nieuwe leden is voor het eerst onderbroken; een lichte daling valt te signaleren (van 292 per 1 januari tot 287 leden per 31 december j1.) .

Samenstelling van het bestuur
In de samenstelling van het bestuur kwam in 1994 wijziging toen twee bestuursleden van het eerste uur, de heren P.J. van den Breemer en G. Staalenhoef afscheid namen. De heer R. van Dorresteijn werd benoemd in één van de vacatures; het bestuur bestond uit: de heer Van Doorn, voorzitter, Mevrouw Stolwijk, secretaris, en de heren Van Putten, penningmeester en Van den Dijssel, Dorresteijn, Hilhorst, Peters en Schimmel, bestuursleden. Het bestuur kwam achtmaal ter vergadering bijeen in het museum Oud Soest ter bespreking van huishoudelijke zaken.

Ledenvergadering
Op dinsdag 15 maart 1994 werd in het museumgebouw van de stichting Oud Soest de Algemene Ledenvergadering van de vereniging gehouden. De presentielijst vermeldde de namen van 32 leden. Overeenkomstig de statuten werden in die vergadering de jaarstukken over 1993 behandeld en door de vergadering goedgekeurd. De contributie bleef gehandhaafd. De lezing onder de titel "De kunst van de misleiding en het beeld van de voedselvoorziening in Nederland in de Tweede Wereldoorlog" door onze plaatsgenoot de heer Dr. G.M.T. Trienekens, universitair hoofddocent bij de Rijksuniversiteit van Utrecht besloot de vergadering. De wetenschappelij- ke analyses van de voedselvoorziening in Nederland in het algemeen in de tweede wereldoorlog en de onderbouwde conclusies van de heer Trienekens leidden ook tussen de leden tot controversiële reacties.

Periodek Van Zoys tot Soest i
Voorjaar - Zomer - Herfst - Winter. Er verschenen in 1994 weer vier nummers, samen 92 pagina's. Van onze leden ontvingen wij slechts 42 pagina's kopij, waarvoor dank, doch dit zou best wat meer mogen zijn. Gelukkig is er nog een nooit gepubliceerd manuscript van Dominee J.J. Bos en kunnen we putten uit volksverhalen van E. Heupers of uit andere vroeger verschenen periodieken, maar toch wie doet er mee? Toen onze vereniging in mei 1980 werd opgericht was de heer G. van den Beemt uit Amersfoort de eerste voorzitter. En die kende wel iemand, die voor de lay-out van ons verenigingsblad wilde zorgen. Dat was de heer Frits Elsman, ook uit Amersfoort. En 15 jaar lang heeft de heer Elsman die vormgeving van ons blad verzorgd waarvoor we onze bewondering moeten uitspreken. Door een plotselinge ernstige ziekte heeft de heer Elsman dit werk helaas moeten beëindigen. Wij wensen hem spoedig beterschap en spreken hierbij de dank uit voor die 15 jaar vormgeving van ons zo mooie blad "Van Zoys tot Soest".

Werkgroep Genealogie
Evenals vorige jaren kwam de werkgroep ook in 1994 regelmatig, met een vaste en een wisselende groep van aanwezigen, in een prettige sfeer bijeen. Nieuw is echter dat een aantal actieve deelnemers is begonnen om het aanwezige genealogisch materiaal opnieuw onderhanden te nemen, in hun computers op te slaan en uit te printen. Zij zijn zeker van plan dit ook de komende jaren voort te zetten. Aangezien gebleken is dat de eertijds gekozen dag van samenkomst sommigen minder geschikt is wordt deze verplaatst naar de tweede donderdag van de even maanden. Na het aftreden van de heer Staalenhoef is de schakel tussen bestuur en werkgroep genealogie officieel verbroken; de werkgroep hoopt dan ook dat hierin t.z.t. zal worden voorzien.

Werkgroep Karakteristiek Soest
Het museum "Oud Soest" heeft in het jaar 1994 goed overleefd. Het totaal aantal bezoekers daalde ten opzichte van het jaar 1993, maar dat was een landelijke tendens welke aan het warme weer wordt toegeschreven. Opmerkelijk is, dat er veel bezoekers van buiten Soest een bezoek brachten. Navraag leerde, dat velen van vrienden of kennissen gehoord hadden dat het zo'n leuk museum is. Dit gegeven betekent dat er in de P.R.-sfeer in Soest nog veel werk te doen is. Wat de wisseltentoonstellingen betreft hebben is de doorloper 1993 - 100 jaar Prot. Chr. Onderwijs - een groot succes geweest. Ook de tentoonstelling "Het Gilde door de jaren heen" waaruit een permanente tentoonstellingsvitrine is overgebleven had grote belangstelling. Daarna werd de tentoonstelling 125 jaar R.K. Onderwijs ingericht; hier viel het bezoekersaantal tegen, vooral omdat de scholen het lieten afweten. Alleen leerlingen van de R.K. Montisorischool kwamen op bezoek en daar hebben de kinderen geen spijt van gehad. De zolder is heringericht en de rietdekker kreeg een plek. Ben van de Pol heeft heel veel oud gereedschap toegeleverd en een heus rieten dakstuk gemaakt. De overzichtelijkheid van de zolder-expositie is tenslotte aanmerkelijk toegenomen.

Monumentencommissie
Twee leden van de Historische Vereniging zijn ook het afgelopen jaar actief geweest in de Monumentencommissie. Hier worden ondermeer de plannen besproken, die betrekking hebben op het toekennen van subsidies voor het restaureren of verbeteren van Soester monumenten. Voorstel is bijvoorbeeld om op alle Soester monumenten een herkeningsschildje aan te brengen, zoals dat bij de Rijksmonumenten nu het geval is. Verschillende discussies of bijvoorbeeld bepaalde herbouwde boerderijen nog wel als monument zouden kunnen worden aangemerkt werden gevoerd. Daarnaast werden bepaalde locaties bezocht om advies te geven of panden als monument zouden kunnen worden ingeschreven.

Evenementencommissie
Door omstandigheden - de verkiezingen van leden van onze vertegenwoordigers in Tweede Kamer, gemeente en Europa speelden daarbij een grote rol - ging de fietstocht niet door. De bustocht op 17 september voerde via de musea "Van Buren en Oranje" en "De Boerenwagen" naar het kasteel Ammersoyen te Ammerzoden. De belangstelling maakte duidelijk dat deze tocht op prijs werd gesteld. Een speciaal woord van dank aan de leden van de Evenementencommissie voor hun werk bij de voorbereiding van deze activiteit.

Overige activiteiten
Met de Nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging op dinsdag 11 januari, begonnen de activiteiten van onze vereniging in 1994. Aan de hand van een aantal foto's werd de kennis van Soest gepeild. Een speurtocht door Soest, waarvoor voor de beste kenner een prijsje was weggelegd.
Op de seizoenmarkt, die werd gehouden op het plein voor het gemeentehuis, gaf uiteraard de Historische Vereniging acte de présence.

Tenslotte
Terugkijkend op 1994 mag ik constateren dat toch weer verschillende activiteiten onze vereniging hebben bezig gehouden. Helaas kan een jaarverslag slechts een beknopte weergave geven van een deel van de activiteiten.

Soest, 10 maart 1994
De secretaris, E.M. Stolwijk - Okhuyzen

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto