Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Jaarverslag 1990

JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING SOEST OVER 1990

Ledenbestand
De vereniging telde aan het eind van het verslagjaar 256 leden. Ten opzichte van 1989 is er sprake van een'minimale stijging met 5 leden.

Samenstelling van het bestuur
Op voorstel van het dagelijks bestuur benoemde de Algemene Ledenvergadering opnieuw drie - al zittende - bestuursleden. Het bestuur bestond ook in 1990 derhalve uit de heer P.J. van Doorn, voorzitter, mevrouw E. Stolwijk, secretaris, de heer J.Th. van der Putten, penningmeester en de heren P.J. van den Breemer, A.J. van den Dijssel, J.E.J. Hilhorst, W.C.J.M. Peters, W. Schimmel en G. Staalenhoef, leden. Regelmatig, vrijwel altijd om de twee maanden op de reguliere dinsdagavond, is het bestuur in het museum Oud Soest bijeengekomen om de lopende zaken te bespreken. De coördinatie en het doen uitvoeren van de inmiddels bekende activiteiten gedurende het afgelopen verenigingsjaar vroegen meermalen aandc ht. De rol van het bestuur als initiatiefnemer van de verenigingsactiviteiten zorgde soms voor de nodige hoofdbrekens. Op verschillende activiteiten wordt hierna ingegaan.

Ledenvergadering
In het museumgebouw van de Stichting Oud Soest werd op dinsdag 13 maart 1990 de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging gehouden. De presentielijst werd door 35 leden getekend. Aan de orde kwamen de jaarstukken over 1989; deze werden door de vergadering goedgekeurd. De contributie bleef gehandhaafd op ƒ 30,- per persoon en ƒ 7 5,- per instelling. De aftredende leden de heren J.E.J. Hilhorst, W. Schimmel en P.J. van Doorn werden zonder hoofdelijke stemming herkozen. Na afloop van deze vergadering sprak de heer Meijers over 'restauratie en conservering van archeologische vondsten'. Zijn duidelijke uiteenzetting aan de hand van voorbeelden sprak de aanwezigen ongetwijfeld aan.

Periodiek van Zoys tot Soest
Dankzij de inzet van enkelen, werden opnieuw vier nummers van ons tijdschrift 'Van Zoys tot Soest' uitgegeven. Enkele onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn te vermelden. De oudste families in Soest, de Kerkebuurt en de oude dorpsschool waarbij, in een kleine bijdrage, aandacht wordt gegeven aan het bezoek van Aartsbisschop Desmond Tutu, de herberg 'De Drie Ringen', 'Wateren in Soest' en in een drietal artikel 'Middelen van bestaan in Soest'. De kopij voor ons tijdschrift was weliswaar van hoge kwaliteit, doch het aanleveren ervan komt (te) vaak neer op enkelen. Hen kan dank worden gebracht, maar ook aan de verzorgers van het typewerk, de lay-out, de correcties en weer anderen, die het blad gratis bezorgen. Een woord van dank voor de redacteur van het blad, ons bestuurslid Van den Breemer is hier zeker op zijn plaats.

Werkgroep Genealogie
Evenals vorige jaren is de Werkgroep Genealogie regelmatig (één keer per twee maanden) bijeengeweest met een wisselend aantal bezoekers. De laatste bijeenkomst van het jaar 1990 stond in het teken van de inrichting van de werkgroep-collectie in één van de ruimten in het museum. Een bijzondere activiteit was onze aanwezigheid met een kleine stand op de zeer druk bezochte, eerste Genealogische Contactdag Midden Nederland op 24 maart 1990 te Amersfoort.

Werkgroep Archeologie
De werkgroep kwam elke derde dinsdag van de maand bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten werden diverse zaken betreffende de archeologie besproken, zoals het onderzoek naar de gegevens van de vuursteenwerkplaatsen in de Soester Duinen. Ook is het graafwerk aan de gasleiding over het grondgebied van Soest gevolgd. Tevens hebben er enige veldverkenningen plaatsgevonden. Al met al een jaar, waarin de werkgroep zijn vorm goed heeft gevonden.

Werkgroep Karakteristiek Soest
Onder auspiciën van de Stichting Oud Soest werden regelmatig nieuwe tentoonstellingen in het Museum Oud Soest verzorgd. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de kerkschatten van de Petrus en Pauluskerk, oude boeken met exemplaren van hoge waarde en geologie. De werkgroepleden hebben hiervoor goed werk verzet, getuige de belangstelling. Enkele leden van onze vereniging adviseerden in hun hoedanigheid van lid van de monumentencommissie het gemeentebestuur.

Overige activiteiten
De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst, inmiddels wijd en zijd bekend als 'Koppeltjesmaandag' werd op maandag 8 januari 1990 in het Museum Oud Soest gehouden. Het gezelschap kreeg bezoek van Ferdinand Huyck, die van de gelegenheid gebruik maakte nu eens lijfelijk aanwezig, aandacht te vragen voor zijn avonturen in de Drie Ringen. Getuige de reacties bleek dat in de smaak te vallen. Het intussen ook traditioneel  glaasje boerenjongens ïmaakte later op de avond op een andere manier de stemmen los.
De Historische Vereniging Soest werd op 8 mei 1980 opgericht. Het 10-jarig bestaan in 1990 gaf alleszins reden op een bescheiden wijze feest te vieren. De werkgroep Klederdrachten Eem- en Gooiland verzorgde in dat verband op 11 september een klederdrachtenavond. De avond werd door 60 mensen bezocht.
De 'Jubileum-excursie' op 29 september bracht de deelnemers naar Veenhuizen (het gevangenismuseum), Roden (Nederlands Museum Kinderwereld) en Assen (Drents Museum). In van Zoys tot Soest (nummer 3, elfde jaargang) werd verslag gedaan van de reis.
De bijdrage van de leden van de vereniging aan het Radioprogramma van Radio Soest vroeg kennis van zaken. Om elke donderdagavond een interessant onderwerp te kunnen brengen - al zijn het dan maar korte gesprekken - vraagt tenminste een gedegen voorbereiding. Daarvoor dank.

Tenslotte
Een jaarverslag kan slechts een beknopte weergave ziin van enkele, meest belangrijke activiteiten van de vereniging. Zij leveren het bewijs, dat onze vereniging haar plaats in Soest heeft weten te verwerven. 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto