Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Jaarverslag 1989

JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING SOEST OVER 1989

Ledenbestand
Het ledenaantal is evenals in 1988 weer iets gestegen. Per 1 januari 1989 was het aantal leden 233, dat per 31 december 1989 was toegenomen tot 251.

Samenstelling van het bestuur:
In de Algemene Ledenvergadering werden drie bestuursleden herbenoemd. Aan het einde van het jaar bestond het bestuur uit de heer P.J. van Doorn, voorzitter, mevrouw E. Stolwijk, secretaris, J.Th. van der Putten, penningmeester en de leden P.J. van den Breemer, A.J. van den Dijssel, J.E.J. Hilhorst, W.C.J.M. Peters, W. Schimmel en G. Staalenhoef. Het bestuur vergaderde elke twee maanden op de vaste dinsdagavond ter bespreking van verschillende verenigingszaken. Het uitwerken en organiseren van de activiteiten, doch ook het verzorgen van de aanvragen voor het verkrijgen van een gemeentelijke subsidie of een bijdrage uit de kermispot mogen hier als eenvoudige voorbeelden worden aangehaald.

Ledenvergadering
Op dinsdag 14 maart 1989 werd in het museumgebouw van de stichting Oud Soest de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging gehouden. De presentielijst vermeldde de namen van 33 leden. In die vergadering werden de jaarstukken over 1988 behandeld en door de vergadering goedgekeurd. De contributie werd gehandhaafd op ƒ 30,- per jaar per persoon en ƒ 75,- per instelling. De aftredende leden mevrouw E.M. Stolwijk en de heren A.J. van den Dijssel en J.Th. van der Putten werden zonder hoofdelijke stemming herkozen. Na afloop van deze vergadering hield de heer W. Schimmel een lezing over de ontstaansgeschiedenis en de latere ontbinding van het waterschap "het soesterveen". Hij wist de toehoorders te boeien met zijn wetenschap vanuit de praktijk.

Periodiek Van Zoys tot Soest
Wederom konden, dankzij de inzet van enkelen, vier nummers van ons tijdschrift "Van Zoys tot Soest" het levenslicht aanschouwen. In de herfst van 1989 werd de 10e jaargang ingegaan. Een nieuw themanummer "de Petrus en Paulusparochie" van de heer Knaapen verscheen in dit jaar. De vereniging is dank verschuldigd aan de leden, die kopij hebben aangeboden, doch ook aan de verzorgers van het typewerk, de lay-out, de correcties en weer anderen, die het blad gratis bezorgden. Wel moest worden geconstateerd, dat de aangeboden kopij weliswaar op hoog niveau was, doch in aantal niet groot. Speciaal is een woord van dank op zijn plaats voor de redacteur van het blad, ons bestuurslid Van den Breemer.

Werkgroep Genealogie
Om de twee maanden kwam deze groep in een van de ruimten van het Museum Oud Soest bijeen. De stamreeksen van verschillende families waren op die avonden onderwerpen van de gesprekken. Gegevens werden onderling uitgewisseld. Éénmaal gebeurde dat op grotere schaal toen alle families (van) Dorrestein, die in het telefoonboek in Soest en Soesterberg te vinden waren, werden aangeschreven en uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De respons was duidelijk positief en voor herhaling vatbaar.

Werkgroep Archeologie
De werkgroep archeologie is in 19 89 elke maand in het Museum Oud Soest bijeengekomen. De archeologische zaken van Soest werden besproken. Naast activiteiten zoals het doen van veldverkenningen, onderzoek naar muurresten, het volgen van het graven van een pijpleiding e.d. werd gestart met het opzetten van een structuur. Tevens werd een lezing gehouden met als onderwerp "Restauratie en conservering van aardewerk". In de toekomst zullen meer lezingen e.d. volgen. M.a.w. een positieve ontwikkeling.

Werkgroep Karakteristiek Soest
Onder supervisie van de Stichting Oud Soest werden regelmatig nieuwe tentoonstellingen ingericht in het Museum Oud Soest aan de Steenhoffstraat. De leden van onze werkgroep karakteristiek Soest hebben ook in dit verenigingsjaar veel werk verzet.

Overige activiteiten
Het nieuwe jaar ving aan met de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst, voor het eerst in een van de lokalen van het museum Oud Soest, in goed overleg en samenwerking met de kunstenaarsvereniging Artishock, gehouden. Er was gekozen voor een nieuw "item" voor deze bijeenkomst: "Koppeltjesmaandag" (d.i. de eerste maandag na het Drie Koningenfeest). De avond werd geleid door Willem van den Hooge Erd, die in het oud soesters en onder het genot van een glaasje boerenjongens 'n bijna 100-tal leden toesprak.
Eenmaal hebben de werkgroepen zich gezamenlijk gepresenteerd met hun programma. Er werden enige lezingen gehouden over archeologie en de "verbindingswegen van Soest vroeger en nu" vormden onderwerp van de lezing van de heer W. Klein.
De Evenementencommissie heeft in de loop van 1989 één zogenaamde buitenactiviteit georganiseerd. Op 16 mei vertrok een bus vanaf het museum naar Gelderland. Daar waren een drietal bezoeken gepland t.w. een bezoek aan Bronkhorst (het kleinste stadje van Nederland), een bezoek aan "Huis Bergh" te 's-Heerenberg, waar een rondleiding door het kasteel op het programma stond en er werd een bezoek gebracht aan Doesburg. Al met al een interessante en afwisselende dag. Het bestuur heeft het uitdrukkelijke voornemen activiteiten als deze jaarlijks te laten terugkeren.
Sinds het najaar vult de Historische Vereniging een deel van het radioprogramma van de AROS. Iedere donderdagavond komt er iemand van de HVS aan het woord.

Tenslotte
Dit jaarverslag geeft slechts een beknopte weergave van in het oog springende activiteiten van de vereniging.

Soest, 13 februari 1990
De Secretaris, Mevrouw E.M. Stolwijk 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto