Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Jaarverslag 1987

JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING SOEST OVER 1987 

Ledenbestand :
Het aantal leden is in 1987 gelukkig gestegen. Dit heugelijke feit was mede te danken aan een ledenwerfactie die gehouden werd na de Historische Optocht, die immers georganiseerd was door de Historische Vereniging. Per 1 januari 1987 bedroeg het aantal leden 209. Per 31 december 1987 was dit gestegen tot 229. 

Bestuurssamenstelling:
In de samenstelling van het bestuur is in het afgelopen verenigingsjaar geen wijziging gekomen. Het bestuur vergaderde 6 keer ter bespreking van de diverse verenigingszaken. 
Ledenvergadering : Op 10 maart 1987 werd de Algemene jaarvergadering gehouden in restaurant 't Zwaantje te Soesterberg. De vergadering werd bezocht door 38 leden. De jaarstukken voor 1986 werden behandeld en goedgekeurd. De contributie voor 1987 werd ongewijzigd vastgesteld op ƒ 30,per jaar (verenigingen ƒ 75,-). De aftredende bestuursleden P.J. van Doorn, W. Schimmel en J.E.J. Hilhorst werden bij acclamatie herkozen. Na de vergadering werd er door de heer W. Top op zeer boeiende wijze verteld over Soesterberg in het verleden. 

Periodiek van Zoys tot Soest:
Wederom verschenen in dit verenigingsjaar 4 nummers van ons tijdschrift "Van Zoys tot Soest", met in het laatste nummer tevens een inhoudsopgave van de eerste vier j aargangen. Dank zijn wij verschuldigd aan de leden die hun bijdrage leverden in de vorm van aangeboden copy, aan de verzorgers van het typewerk, de lay-out, de correcties en aan de vrijwilligers die het blad bij de leden hebben bezorgd. 

Werkgroep Genealogie:
Iedere 2 maanden kwam deze groep in de Oudheidkamer bijeen. Er werden diverse onderwerpen besproken en gegevens uitgewisseld. 

Werkgroep karakteristiek Soest:
In samenwerking met de Stichting Oud Soest werden er diverse tentoonstellingen georganiseerd in de Oudheidkamer. Door de leden van onze werkgroep monumenten is er ook dit jaar weer veel werk verzet. Aan dit werk is nog geen einde gekomen. 

Overige activiteiten:
- 1 keer in de 2 maanden werd er in de Oudheidkamer een bijeenkomst belegd waar diverse interessante onderwerpen aan de orde zijn geweest.
- We zijn begonnen met een Nieuwjaarsreceptie die al geheel en al in het teken stond van het Landjuweel. Het hele jaar 1987 werd trouwens beïnvloed door dit Landjuweel. 
- Natuurlijk was daar de Historische optocht, georganiseerd door de H.V. De commissie die deze opdracht tot een goed einde heeft gebracht, is onder dankzegging opgeheven. Ook zijn tijdens dit Landjuweel door de H.V. lezingen gehouden: de heer G. Staalenhoef heeft gesproken over Jacob van Gaesbeek en de heer B. van Os over oude gewoontes en gebruiken.
- In diezelfde periode is ook themanummer 2 verschenen: "Oude Ambachten" geschreven door E. Heupers. Dit boekje werd op 26 november 1987 officieel aangeboden aan Mevr. Heupers.
-Tot slot heeft de heer W. Schimmel in november een lezing gehouden over de Schuttersgilden in de loop der tijden.
- Met de werkgroep genealogie was er dus iedere Ie dinsdag van de maand een bijeenkomst van de H.V. Deze verschillende avonden werden in iedere uitgave van "Van Zoys tot Soest" middels een bijsluiter bekend gemaakt. 
- Terugziende op 1987 kunnen wij constateren dat diverse activiteiten de vereniging bezig hebben gehouden. Helaas kan een jaarverslag slechts een beknopte weergave zijn van een deel van deze activiteiten. 

 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto