Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Jaarverslag 1984

Ledenbestand:
Per 1 januari 1984 stonden er 204 leden ingeschreven, en in de loop van het jaar meldden zich 29 personen als nieuw lid. Er moester echter ook 21 namen van de ledenlijst worden afgevoerd. (Door overlijden, bedanken, vertrek of vanwege het, na herhaald verzoek, niet voldoen van de contributie). Aantal leden per 1 januari 1985 is 212.

Bestuurssamenstelling:
Hierin kwam in 1984 geen wijziging. Het bestuur kwam in 1984 zes maal in vergadering bijeen. Ledenvergadering:

De jaarvergadering werd gehouden op 13 februari 1984 in "De Borg" en door 37 leden bezocht. De jaarstukken over 1983 werden behandeld en goedgekeurd. De contributie werd ongewijzigd vastgesteld op ƒ 30,-. De periodiek aftredende bestuursleden J.E.J. Hilhorst en W. Schimmel werden bij acclamatie herkozen. Na de huishoudelijke vergadering hield de heer Drs. W.J. van Tent, verbonden aan de R.O.B., een boeiende lezing, met vertoning van dia's, -over "Opgravingen in een Merovingisch grafveld in Eist bij Rhenen".

Verenigingsactiviteiten.
Periodiek "Van Zoys tot Soest": Meerdere leden hebben ook dit jaar bijdragen geleverd voor ons periodiek, dat ieder kwartaal verscheen. Steeds meer over de geschiedenis wordt zo bekend en vastgelegd. In Soest werd het blad door vrijwilligers bij de leden bezorgd.
Werkgroep Généalogie: Deze werkgroep kwam meerdere keren bijeen in de Oudheidkamer. In de eerste helft van het jaar werd speciaal aandacht besteed aan de genealogische gegevens van de familie Hilhorst. In het najaar is een nieuw programma gestart, met een lezing in gebouw "Credo". Belangstellenden voor généalogie zijn steeds van harte welkom.
Werkgroep Karakteristiek Soest: De restauratie van de prehistorische grafheuvel op het Engher Bergje is in 1984 niet gerealiseerd vanwege problemen met het verwerven van de grond. E.e.a. is nu echter geregeld en in 1985 zal restauratie worden verwezenlijkt. Het oudste monument van Soest is dan bewaard. Het bestuur is in 1984 begonnen met de inventarisatie van andere monumenten en beeldbepalende panden, die Soest rijk is. Mogelijk kan de H.V.S. iets doen om het waarde volle en karakteristieke van Soest te bewaren.
Uitgave themanummer "Uit de geschiedenis van Soest" Een deel van het manuscript van Ds. J.J. Bos werd als boekwerkje uitgegeven en op 26 januari werd het eerste exemplaar, getiteld "De Nederduits Hervormde Gemeente" aangeboden aan onze burgemeester.
Lezingen A (rcheologische) W (erkgroep) N (ederland): Ook dit jaar werden in museum Flehite te Amersfoort regelmatig lezingen gehouden over archeologie, die voor onze leden toegankelijk waren. Stadswandeling Amersfoort: Onder leiding van de heer C. v.d. Braber, restauratie-architect van de gemeente Amersfoort, werd op 18 augustus een wandeling gemaakt door de oude stad. De deelnemers hebben in enkele uren veel gezien en nog meer gehoord van een zeer deskundige gids .

De Hist. Ver. Soest heeft steeds haar medewerking verleend aan de verschillende tentoonstellingen die door Stichting Oud Soest in de Oudheidkamer werden georganiseerd. Deze Stichting verzorgt naast de permanente expositie "Oudheidkamer" het gehele jaar door wisseltentoonstellingen. 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto