Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Een opknapbeurt van de RK Kerk Petrus en Paulus - Anno 1900

G.J.M. Derks

Inleiding

Deze zomer staat de toren van de R.K. Petrus en Pauluskerk aan het Kerkplein in de steigers voor een restauratiebeurt. De restauratie staat onder leiding van architect Maarten Fritz uit Bussum en wordt uitgevoerd door het Amsterdamse bouwbedrijf Kneppers. Zowel het exterieur als het interieur van de toren komen aan bod. De voorgaande laatste grote renovatie vond plaats in 1924, terwijl ruim tien jaar geleden, in 1986, het laatste onderhoud en schilderwerk werd uitgevoerd.
Nu bijna 100 jaar geleden, in het jaar 1900, werd echter ook volop aan de kerk gewerkt! Het interieur van de kerk was namelijk toe aan een grondige opknapbeurt. Dit werk werd voor 675 gulden uitgevoerd door Hermanus van Schadewijk, aannemer aan de Korte Brinkweg te Soest. Bij zijn kleinzoon, de heer P.C. van Schadewijk, is nog het bestek van deze klus bewaard gebleven. Voor het ter inzage geven van dit stuk hierbij onze dank!

Hermanus van Schadewijk (1837-1919), een uit het Brabantse Macharen afkomstige metselaar, kwam in 1868 naar Soest in verband met de bouw van het St. Josephgesticht aan de Steenhoffstraat. Op 16 april 1869 vestigde hij zich officieel in Soest. Een maand later trad hij in het huwelijk met de Soester boerendochter Johanna Stoutenburg (1841-1879). Hermanus woonde met zijn gezin enige tijd in Biaricum, waar hij meewerkte aan de bouw van de R.K. kerk. In mei 1871 keerde het gezin terug naar Soest. De familie Van Schadewijk woonde aanvankelijk in een klein burgerhuis aan de Brink, maar verhuisde later naar een nabijgelegen boerderij aan de Korte Brinkweg, die zij kochten van de familie Schimmel. Het aannemersbedrijf Van Schadewijk is nog altijd op dat adres in Soest gevestigd! Overigens trad Hermanus na de dood van zijn eerste vrouw nog tweemaal in het huwelijk: in 1879 met Engelina Rigter (1846-1881) uit Biaricum en in 1882 met Geertruida Wijntjes (1 850-1 922), weduwe van Hannes Kok te Soest.

Het bestek voor de opknapbeurt werd in opdracht van het kerkbestuur opgesteld door de heer J.H. Ingenhaag, bouwkundige en gemeentearchitect te Soest. De heer Ingenhaag schreef eigenhandig op ruitjespapier het overzicht van de te verrichten werkzaamheden. Het is gedateerd op 28 juni 1900 en werd, behalve door Ingenhaag zelf, ondertekend door pastoor J.P. Reijmer en Hermanus van Schadewijk. Dat er heel wat kwam kijken bij deze klus, kunt u zelf lezen. Het bestek wordt hierna integraal weergegeven.

Bronnen:

 • Mondelinge mededelingen van de heer P.C. van Schadewijk te Soest.
 • Informatie van de gemeente Soest m.b.t. de restauratie van de toren van de R.K. kerk Petrus en Paulus.
 • Bevolkingsregisters en Burgerlijke stand van de gemeente Soest.

Het bestek

De ondergeteekende Hermanus van Schadewijk, aannemer te Soest, verklaarde door deze zich te verbinden tot het navolgende:

 1. Het geheel bijwerken, witten en schoonmaken der R.K. kerk met altaren, preekstoel, doopvont, communiebank, beelden, banken, stoelen enz. alles tot deze kerk en sacristie behoorende - hiertoe zijn ouk gerekend de voor en zijportalen, trap en veruere zangkoor, de beide gangen neven de kerk en die bij de armenkamer, de vroegere doopkapel, de sacristie, de trap naar de bovenvertrekken en de beide bovenkamers met kasten en gang.
 2. De altaren, preekstoel, doopvont, communiebank, orgel en beelden moeten geheel met dekkleeden worden voorzien in dier voege dat er geen stof hinder kan doen. Uiterste zorg wordt, in deze, vooral voor het orgel vereischt. De altaarkleeden op te nemen, goed uit te kloppen en voor de oplevering stofvrij te leggen.
 3. In de kerk moet een aangewezen gedeelte muur ter grootte van 9 m 2 ter diepte van elf cm worden uitgekapt en met kleine harde steen (breed 8 cm) spouw latend, in portland-cement worden ingemetseld en daarna in portland-cement worden afgepleisterd.
 4. Achter de beelden terzijde moeten de vochtige vakken worden afgebikt tot op de muur en daarna in portland-cement bepleisterd ter oppervlakte van 20 m 2 .
 5. Op verschillende plaatsen waar zulks noodig zal blijken, volgens aanwijzing, de vochtdoorlatende bepleisteringen geheel af te bikken en evenzoo in portland cm. Te bepleisteren ter oppervlakte van 1 5 m 2 .
 6. In de wanden en plafond de doorgeslagene onoogelijke gedeeltens af te steken en opnieuw in gips te pleisteren; deze gedeeltens zullen onder het werk worden aangewezen, ter gezamenlijke oppervlakte van 100 m 2 .
 7. Op de bovengang, de buitenmuur tot op de steen af te bikken en daarna tweemaal te witten (niet te schuren of te pleisteren) ter oppervlakte van 50 m 2 .
 8. Ter voorkoming van ongelukken worden geheel bevloerde, solide steigers verlangd; zij mogen nergens in de muren worden gekapt.
 9. De planken, der steigers, die licht belemmeren moeten daags voor zon en feestdagen des avonds ten 5 uren zijn weggenomen, alsook de dekkleeden van hoofdaltaar, communiebank, preekstoel en orgel. Het hoofdaltaar, communiebank, preekstoel, orgel en de zitbanken moeten dan zijn af en uitgestoft en de vloeren en trappen netjes geveegd.
 10. Het fond achter de stralenkrans priesterkoor in zachte blauwe tint over te verven.
 11. Al de ruiten (binnen en buiten) zuiver schoon te maken en de gebrokene te vernieuwen.
 12. Al het geschilderde hout, steen of ijzerwerk van altaren, doopvont, communiebank, staties, piéta, beelden, lambriseeringen, kozijnen, deuren enz. met warm zuiver zeepwater (zonder bijtende zelfstandigheden als zoda, loog of wat ook) te reinigen en met heldere zeemen goed uit te droogen. De banken eveneens te behandelen en daarna goed in de was te wrijven.
 13. De twee koperen kerkkronen zuiver te poetsen.
 14. De vloeren en trappen helder te boenen.
 15. Al het door het werk beschadigde aan beelden, lijsten of anderzints voldoende te herstellen.
 16. Het geheel moet goed worden uit en afgestofd en daarna met zuiver gegoten kalk, twee, drie of meermalen, al naar gelang behoeften, regelmatig worden gewit zonder streepen of vlakken. De meer onreine gedeeltens vooraf met zuiver water af te wasschen; een en ander volgens aanwijzing.
 17. Voor portland-cement Jossens cement te gebruiken.
 18. Voor meer of minder dan de opgegevene hoeveelheden metselwerk, porti, of gipsbepleistering met uitkappen en afbikken zal worden bijbetaald of gekort:   voor 1 m2 uitkappen en metselwerk als genoemd f 4, /  voor 1 m2 afkappen en pleisteren in porti. cm. f 1,50 / voor 1 m2 afsteken en pleisteren in gips f 0,75 / voor 1 m2 afsteken en pleister in plafond f 1 ,--
 19. De portland-cementbepleistering behoeft niet geverfd te worden.
 20. De aannemer moet toestaan dat anderen van zijn steiger gebruik maken voor mogelijke andere herstellingen of bijwerkingen.
 21. Deze werkzaamheden zullen geschieden voor rekening van het Kerkbestuur vertegenwoordigd door den Z.Ew. Heer J.P. Reijmer Pastoor alhier.
 22. De aannemingsom van bovengenoemd werk bedraagd zes honderd vijf en zeventig gulden, welke som acht dagen na goedkeuring van den Bouwkundige door den Z.Ew. Heer Pastoor zal worden voldaan.
 23. De werkzaamheden moeten geheel worden uitgevoerd in overleg en ten genoegen van den Bouwkundige, den Heer J.H. Ingenhaag alhier; deze beslist in overleg met den Pastoor zonder hooger beroep.
 24. De oplevering van dit werkje zal geschieden uiterlijk op vrijdag den 10 augustus dezes jaars. Voor elke ingetreden week latere oplevering wordt den aannemer gekort eene som van twintig gulden.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd te Soest den 28 juni 1900
(was getekend :)
de Pastoor J.P. Reijmer
de Aannemer Van Schadewijk
de Bouwkundige J.H. Ingenhaag

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto