Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Jaarverslag 1993

JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING SOEST OVER 1993

Ledenbestand
Het ledenaantal is weer iets gestegen. Van 279 leden op 1 januari 1993 tot 292 per 31 december 1993.

Samenstelling van het bestuur
Drie bestuursleden, de heren Van Doorn, Hilhorst en Schimmel werden herbenoemd. In de samenstelling van het bestuur kwam in 1993 geen wijziging. De volgende personen vormden het bestuur: de heer P.J. van Doorn, voorzitter. Mevrouw E. Stolwijk, secretaris. J.Th. van der Putten, penningmeester en de leden P.J. van den Breemer, A.J. van den Dijssel, J.E.J. Hilhorst, W.C.J.M. Peters, W. Schimmel en G. Staalenhoef. Eenmaal per twee maanden is het bestuur in het museum Oud Soest bijeengekomen om de lopende zaken te bespreken.

Ledenvergadering
Op dinsdag 16 maart 1993, werd in het museumgebouw van de Stichting Oud Soest de Algemene Ledenvergadering van de vereniging gehouden. De presentielijst vermeldde de namen van 31 leden. Overeenkomstig de statuten werden in die vergadering de jaarstukken over 1992 behandeld en door de vergadering goedgekeurd. De contributie bleef gehandhaafd op ƒ 30,-- per jaar per persoon en ƒ 75,-- per instelling. Onder de titel "Zes eeuwen waterstaatszorg in de Langeindse Maten" verzorgde de heer A. Reichgelt, archiefbeheerder van de gemeente Soest, na het huishoudelijk deel van de vergadering een lezing. Een oude, tot voor kort onbekende kaart van het gebied zorgde voor een interessante en geanimeerde discussie.

Periodiek Van Zoys tot Soest
In de zomer van 1993 eindigde de dertiende en startte de veertiende jaargang van ons periodiek "Van Zoys tot Soest'. De langhuisboerderij op de omslag maakte plaats voor de Petrus en Pauluskerk. Veertig jaar geleden moest de torenspits van de kerk in Soesterberg het ontgelden toen deze op last van de bezetters werd afgebroken, aldus een bijschrift bij een foto in nummer 1 van jaargang 14. Door de medewerking van verschillende leden van onze vereniging bleef het blad zijn aantrekkelijkheid behouden en ontstond er weer een reeks van aantrekkelijke verhalen over de geschiedenis van Soest. Dank aan de leden, die kopij hebben aangeboden, maar ook dank aan alle medewerkers die hebben gezorgd voor typewerk, voor de layout en voor de bezorging.

Werkgroep Genealogie
In het vorige jaarverslag werd de hoop uitgesproken dat onze groep in 1993 nog meer een WERKgroep zou worden. Mede dank zij enkele nieuwe vaste bezoekers lijken wij op de goede weg te geraken. Hun activiteiten werken stimulerend en leiden ertoe dat het reeds eerder verzamelde materiaal wordt uitgebreid en soms opnieuw opgezet. Wij vertrouwen erop dat in de komende bijeenkomsten (iedere tweede dinsdag van de even maanden) hiermee voortgang kan worden gemaakt. Een ieder die interesse heeft voor de geschiedenis van zijn familie is altijd welkom, terwijl, net als tot nu toe, aan belangstellenden van elders desgewenst schriftelijke informatie wordt verstrekt.

Werkgroep Archeologie
Over deze werkgroep zijn geen bijzonderheden te vermelden.

Werkgroep Karakteristiek Soest
Het jaar 1993 was erg succesvol voor het museum Oud Soest. Vooral door de exposities 300 jaar Petrus- en Paulusparochie en 100 jaar Protestants Christelijk Onderwijs was het bezoekersaantal meer dan het dubbele van 1992.
Enkele vaste exposities konden door wat meer financiële armslag worden heringericht en verbeterd. Naar verhouding trekt het museum veel bezoekers van buiten Soest en de leiding krijgt veel lof toegezwaaid. Naast het werk voor het museum waren enige leden van de werkgroep actief in de Monumentencommissie van de gemeente. Zij hielpen ook de gemeente-archivaris bij de ordening van het foto-archief.

Evenementencommissie
Voor de traditionele fietstocht (op 5 juni) richting Eemnes hadden meer dan 50 leden belangstelling.
De bustocht over de bodem van de voormalige Zuiderzee kende zo'n overweldigende belangstelling dat we moeten spreken van een bussentocht. Beide evenementen stonden terecht in de belangstelling van de leden. Een speciaal woord van dank aan de leden van de evenementencommissie voor hun werk bij de voorbereiding van deze activiteiten.

Overige activiteiten
De driekusman en de zevensprong en zo nog een aantal folkloristische dansen vormden op dinsdag 12 januari 1993 het hoogtepunt van de nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging. De Boerendansgroep, de oudste folkloristische organisatie van Soest, afgezien van het Gilde, verzorgde een aantal optredens. Een avondje als vroeger in de Gouden Ploeg of bij de Teut, en boerenmeisjes in twee gedaanten.
Radio-Soest deed regelmatig een beroep op enkele leden om een bijdrage te leveren aan hun programma.
Uiteraard ontbrak de Historische Vereniging niet op de seizoenmarkt, die op zaterdag 4 september 1993, werd gehouden op het plein voor het gemeentehuis.

Soest, 28 februari 1994
De secretaris.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest




De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto