Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Jaarverslag 1991

JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING SOEST OVER 1991

Ledenbestand
De vereniging telde aan het einde van het verslagjaar 275 leden. Ten opzichte van 1990 is er sprake van een stijging met 19 leden.

Samenstelling van het bestuur
Op voorstel van het dagelijks bestuur herbenoemde de Algemene Ledenvergadering drie bestuursleden. Het bestuur bestond in 1991 uit: de heer P.J. van Doorn, voorzitter, mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen, secretaris, J.Th. van der Putten, penningmeester en de leden P.J. van den Breemer, A.J. van den Dijssel, J.E.J. Hilhorst, W.C.J.M. Peters, W. Schimmel en G. Staalenhoef. Het bestuur is regelmatig in vergadering bijeengekomen in het museum Oud Soest om zaken te bespreken en initiatieven te nemen in het belang van de vereniging. Het uitvoeren van activiteiten gedurende het afgelopen verenigingsjaar vroeg meermalen aandacht, waarbij het bestuur in hoge mate als coördinator optrad. Juist de rol van het bestuur als initiatiefnemer van de verenigingsactiviteiten zorgde soms voor de nodige inventiviteit. Een aantal activiteiten wordt hierna belicht.

Ledenvergadering
Wederom gaf het museumgebouw van de stichting Oud Soest onderdak aan de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op dinsdag, 12 maart 1991. De presentielijst werd door 31 leden getekend. De jaarstukken over 199 0 verkregen de goedkeuring van de vergadering. De contributie bleef gehandhaafd op ƒ 30,- per jaar per persoon en ƒ 75,- per instelling. De aftredende leden, de heren P.J. van den Breemer, W.C.J.M. Peters en G. Staalenhoef, werden zonder hoofdelijke stemming herkozen. Na afloop van deze vergadering sprak de heer Ebbe de Boer over: "Het kloosterleven in de Middeleeuwen". Zijn uitvoerige uiteenzetting aan de hand van dia's sprak de aanwezigen bijzonder aan.

Periodiek Van Zoys tot Soest
Wederom kon, dank zij de inzet van enkelen, viermaal ons tijdschrift "Van Zoys tot Soest" het levenslicht aanschouwen. Enkele onderwerpen die aan de orde kwamen zijn het vermelden waard: De restauratie van de toren van de Oude Kerk. "Hocus, pocus, pas" met het bevolkingsregister van Soest, De geschiedenis van Hees, Middelen van bestaan in Soest, Herinneringen van 'n Soester Pauselijk Zouaaf, Brand- en baklucht bij "de Roode Haan". De vereniging is dank verschuldigd aan de leden, die kopij hebben aangeboden, doch ook aan de verzorgers van het typewerk, de lay-out, de correcties en weer anderen, die het blad gratis bezorgden. Wel moest worden geconstateerd, dat een aangeboden kopij weliswaar op hoog niveau, doch in aantal, niet groot was. Speciaal is een woord van dank op zijn plaats voor de redacteur van het blad, ons bestuurslid Van den Breemer.

Werkgroep Genealogie
Om de twee maanden kwam deze groep in een van de ruimten van het museum Oud Soest bijeen. De stamreeksen van verschillende families (o.a. de familie Hofslot) waren op die avonden onderwerpen van gesprek. Gegevens werden onderling uitgewisseld. Aan de genoemde familie werd in een artikel in "Van Zoys tot Soest" aandacht besteed. Aan het einde van het verslagjaar is de werkgroep bezig met de familie Schimmel. Genealogische gegevens van veel Soester families zijn in de loop van 1991 verzameld en in een aparte afdeling van de bibliotheek van de vereniging in het museumgebouw ondergebracht.

Werkgroep Archeologie
De archeologische werkgroep is in het afgelopen jaar maandelijks bijeengekomen. Hierbij waren gemiddeld zes personen aanwezig. Activiteiten: Het graven van de gasleiding door Soest is van nabij door een van onze leden gevolgd. Er hebben enkele veldverkenningen plaats gevonden en eveneens is de dit jaar ontdekte bakkersoven bij het Café "de Roode Haan" voor één keer in gebruik genomen. Al met al is het afgelopen jaar weer een interessant jaar geworden voor de werkgroep.

Werkgroep Karakteristiek Soest
De werkgroep Karakteristiek Soest/Stichting Oud Soest is tevreden over 1991. Het museum mocht een groot aantal bezoekers ontvangen, waaronder vele schoolklassen tot ver uit de omtrek. De Open Monumentendag werd zeer druk bezocht. Bij die gelegenheid werd aan burgemeester J. de Widt een onder redactie van de Historische Vereniging verschenen boek "Soest Monumentaal" aangeboden. Het aantal "vrienden van het museum" breidt zich nog steeds uit. Er werden weer wisseltentoonstellingen georganiseerd, waarvan we er twee met name willen noemen: In de Paastijd een schitterende expositie van knipwerk, frivolitée en beschilderde eieren van mevrouw Van Senten en haar zuster en gedurende de zomermaanden een boeiende zeer uitgebreide expositie over het leven en het werk van Rinke Tolman. Hierbij hoorden twee avonden met lezingen en dia's. De uitgave "Rinke Tolman, de wandelaar in weer en wind" werd onder verantwoordelijkheid van de HVS/Stichting Oud Soest uitgegeven. Als schenking kreeg de werkgroep zeer veel voorwerpen van inwoners en uit het oude gemeentehuis. Dit alles is zeer welkom vooral nu de uitbreiding van het museum met een expositieruimte op de zolder wordt ingericht. De wekelijkse rubriek "Verdwenen Soest" in de Soester Courant werd ook door de werkgroep verzorgd.

Evenementencommissie
Het devies "ons licht op te steken bij anderen" was voor de evenementencommissie aanleiding een bezoek te brengen aan het zuidelijk deel van ons land: Kempenland (12 oktober 1991). Het gezelschap bestond uit 49 belangstellenden, die een goede herinnering aan deze dag hebben overgehouden.

Overige activiteiten
De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst, inmiddels wijd en zijd bekend als "Koppeltjesmaandag" werd op maandag, 7 januari 1991 in het museum Oud Soest gehouden. De aanwezigen - weer meer dan het jaar er voor - (het lijkt een traditie te worden) kreeg bezoek van Willem de Daggelder, die in het Soester dialect een beeld schetste van het leven van de vroegere daggelders in Soest. Getuige de reacties bleek het in de smaak te vallen. De glaasjes boerenjongens en -meisjes maakten op een andere manier de stemmen los.
Aan het Radio-programma van Radio-Soest werd regelmatig een bijdrage geleverd.

Tenslotte
Een jaarverslag kan slechts een beknopte weergave zijn van enkele, meest belangrijke, activiteiten van de vereniging. Opsomming van die gegevens bewijzen in meer en mindere mate de levenskracht van onze vereniging, die aan het einde van 1992 haar "koperen" bestaan kan vieren. Soest, 29 januari 1992 De secreataris, Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto