Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Jaarverslag 1985

JAARVERSLAG 1985

Ledenbestand
Het aantal leden is in 1985 gedaald. Per 1 januari stonden er 212 leden ingeschreven, en tijdens het jaar gaven nog 6 personen zich op als lid. Er zijn echter wegens bedanken om diverse redenen 16 namen van de ledenlijst afgevoerd, zodat per 31 december 1985 het ledental 202 bedroeg.

Bestuur
In de samenstelling van het bestuur is in het afgelopen verenigingsjaar geen wijziging gekomen. Het bestuur vergaderde acht keer, ter bespreking van diverse verenigingszaken.

Ledenvergadering
Op 18 maart 1985 werd de algemene ledenvergadering gehouden in "De Rank", bezocht door 37 leden. De jaarstukken over 1984 werden behandeld en goedgekeurd. De contributie werd ongewijzigd voor 1985 vastgesteld op ƒ 30,- per jaar (verenigingen ƒ 75,-). De aftredende bestuursleden, P.J. v. Doorn en G. Staalenhoef, werden bij acclamatie herkozen. Na de vergadering werd door de heer M.C.M. v. Adrichem, die bij de oprichting van onze vereniging in 1980 ook een inleiding hield, op boeiende wijze verteld, ondersteund door vertoning van prachtige dia's, wat er de laatste vijf jaar in zijn vereniging "Westland" allemaal tot stand was gekomen.

Periodiek "Van Zoys tot Soest"
Wederom verschenen er in dit verenigingsjaar vier nummers van ons blad "Van Zoys tot Soest". Vijf jaar lang is de redactie in handen geweest van de heer F.S.I. Knaapen, samen met de heren P. Siegers en E. d. Bree. Ingaande de 6de jaargang zomer 1985 is die redactie overgenomen door de heer P.J. v.d. Breemer. De scheidende redactieleden zijn wij veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet. Ook dank aan de leden die zorgden voor steeds weer nieuwe copy, aan de verzorgers van het typewerk, de lay-out, de correctie en de bezorging van het blad bij de leden.

Werkgroep Genealogie
Iedere 2 maanden komt deze groep in de Oudheidkamer bijeen; er worden steeds andere onderwerpen besproken, en onderling gegevens uitgewisseld.

Werkgroep Karakteristiek Soest
De restauratie van het oudste monument van Soest, nl. de prehistorische grafheuvel op het "Enghenbergje" is dit jaar gerealiseerd, o.l.v. de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderoek. Groot was de medewerking van de afd. Groen en Recreatie van de gemeente Soest. Voorjaar 1986 zal nog voor inzaai en beplanting van het terrein worden gezorgd. Voorts is onze vereniging door de gemeente Soest gevraagd om medewerking te verlenen aan de opstelling van een Gemeentelijke Monumentenlijst. De ingediende voorlopige lijst is thans in studie bij de dienst "Monumentenzorg" van de Provincie Utrecht, en zal in 1986 worden vastgesteld.

Overige activiteiten
De lezingen van de Archeologische Werkgroep Nederkand (A.W.N.) in museum Flehite te Amersfoort zijn voor onze leden vrij toegankelijk. Ingaande september 1985 zal er, ook per 2 maanden, in de Oudheidkamer een bijeenkomst worden georganiseerd. In overleg met Stichting Oud Soest is er dan over een te bespreken onderwerp zo mogelijk iets tentoongesteld. De avonden worden bekend gemaakt middels de bijsluiter bij iedere uitgave van "Van Zoys tot Soest". 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto