Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Jaarverslag 1996

JAARVERSLAG HISTORISCHE VERENIGING SOEST 1996

Ledenbestand
Het ledenaantal van de vereniging is in 1996 gestegen van 280 naar 288 per 31 december 1996.

Samenstelling van het bestuur
In 1996 werden de heren Hilhorst en Schimmel herbenoemd en werd de heer W. Routers benoemd tot bestuurslid ter vervulling van de vacature die was ontstaan door ontslagname van de heer Staalenhoef. Het betekende dat na de jaarvergadering het bestuur bestond uit de volgende personen: de heer P.J. van Doorn, voorzitter, mevrouw E. Stolwijk, secretaris, de heer J. van de Putten, penningmeester en leden de heren R. van Dorresteijn, A. van den Dijssel, J. Hilhorst, W. Peters, W. Routers en W. Schimmel.
Enige maanden daarna nam de heer W. Schimmel om gezondheidsredenen afscheid als bestuurslid. Hoewel hij er op dat moment van overtuigd was dat hij op de achtergrond de vereniging zou kunnen steunen, is hem dat niet gegund geweest. De vereniging is hem veel dank verschuldigd voor zijn inbreng en niet aflatend enthousiasme.

Ledenvergadering 1996
De ledenvergadering van de vereniging werd gehouden op dinsdag 19 maart 1996 in het museumgebouw van Oud Soest. De presentielijst vermeldde de namen van 32 leden. In die vergadering werden de jaarstukken 1995 goedgekeurd.
Overeenkomstig het voorstel van het bestuur werd de contributie enigszins verhoogd tot f 35,- per jaar per lid en bleef de bijdrage voor instellingen gehandhaafd op f 75,- per jaar.
Na de pauze verzorgde ons lid de heer G.J.M. Derks aan de hand van een dia-presentatie onder de titel "Een wandeling langs de historische bebouwing aan het Kerkpad van Soest" een zeer wetenswaardige beschouwing over het Soest van weleer en nu. Hij gaf getuigenis van zijn grote kennis van het Soest van zijn voorouders en kreeg terecht de handen op elkaar. De thuisblijvers hebben zeker een verkeerde keuze gemaakt.

Periodiek "Van Zoys tot Soest"
In het voorjaar 1996 werd de 16e jaargang afgesloten met artikelen over de pastorie van de Petrus en Paulusparochie, het begin van de sportuitwisseling Soest/Soest, het pand Soesterbergsestraat 50, de Schouw en de Lazarusberg.
De 17e jaargang, Zomer 1996 gaf een artikel over Geurtje Sukkel, een terugblik op het bezoek aan "De Paltz", over de Legerplaats Soesterberg en werd een start gemaakt met de bevolkingsgegevens 1813. Met name werd hiermee voorzien in een veel geuite wens van veel van onze leden.
In het Herfstnummer werd het openluchttheater voor het voetlicht gebracht en werd een artikel gewijd aan de Drie gebroeders van Beest.
Het Winternummer bracht een In Memoriam bij het overlijden van Wim Schimmel; daarnaast is een artikel opgenomen over huize Staalwijck, een artikel over De Veldslag op de Soester Eng en werd een beschouwing gegeven over het Soesterveen.
Terugkijkend kan worden gezegd dat de inhoud van de vier nummers weer op hoog niveau stond mede dankzij de niet aflatende zorg van de heer P. van den Breemer. Deze heeft aan het einde van 1996 te kennen gegeven zijn activiteiten te willen staken om ook eens de gelegenheid te krijgen publikaties in ons blad te kunnen verzorgen. Het bestuur heeft besloten een redactiegroepje te vormen dat de taak van de heer Van den Breemer gaat overnemen.
Tenslotte willen we de schrijvers van de artikelen hartelijk dank zeggen voor opnieuw 108 pagina's. Dank ook aan de werkers die het typewerk en de lay-out hebben verzorgd.

Werkgroep genealogie
Deze werkgroep van onze vereniging is opnieuw maandelijks op de tweede donderdagavond in een lokaal van het museum Oud Soest bijeen gekomen. De avond is uiteraard toegankelijk voor alle leden van HVS, doch we prijzen ons gelukkig dat niet alle leden belangstelling hebben, daar nu toch moet worden vastgesteld dat de beschikbare ruimte bepaald aan de krappe kant is. Soms kan de computer nauwelijks geraadpleegd worden.
De werkgroep doet onderzoek naar (voornamelijk, maar niet uitsluitend) Soester families. De gegevens van de in de loop der jaren verzamelde stamboom-onderzoeken worden vastgelegd in een computer-databank; andere gegevens staan nu nog uitsluitend op schrift. Op verzoek zijn deze gegevens te raadplegen. In overleg met het bestuur van het museum wordt gezocht naar een oplossing om een wat groter gezelschap belangstellenden te kunnen ontvangen.
Sinds enige tijd zijn er contacten met zusterverenigingen om kennis en ervaringen uit te wisseien. Een groot deei van de werkgroepieden kan helaas niet altijd tijdens de normale werkuren de gegevens in het gemeente-archief bestuderen; er ontstaat daarmee een tekortkoming in het onderzoek naar de Soester families. Een avond-openstelling van het gemeente-archief zou een oplossing kunnen zijn. Op een initiatief van het bestuur besliste het college van burgemeester en wethouders negatief omdat de gemeente hiervoor geen personele capaciteit beschikbaar kan stellen.

Monumentencommissie Jaarverslag 1996
De heren A. van den Dijssel en H. Gerth hebben de Historische Vereniging en het museum "Oud Soest" weer vertegenwoordigd in 6 vergaderingen van de gemeentelijke Monumentencommissie.
Drie monumenten zijn afgevoerd n.l. Peter van den Breemerweg 23, Kerkpad ZZ 27, die door nieuwbouw in werkelijkheid geen monumenten meer zijn en Amersfoortsestraat 87 in Soesterberg, dat volledig is afgebrand en niet meer zal worden opgebouwd. Twee andere monumenten te weten Amersfoortsestraat 1 1 7 en de schaapskooi aan de Hooiweg zijn als nieuwe monumenten aan de lijst toegevoegd.
Het Monumenten-selectie-project is van start gegaan. Voor Soest is een lijst gemaakt waaruit 9 panden zijn geselecteerd die in aanmerking kunnen komen als Rijksmonument. De ontwerpen van diverse bestemmingsplannen zijn beoordeeld en gecorrigeerd. Wijzigingen aan gemeentelijke monumenten zijn doorgesproken en van commentaar voorzien.
De open monumentendag is ook nu weer een groot succes geweest; het was een fietstocht met een lengte van ongeveer 25 km. langs vele monumenten in Soest. Het weer werkte ook deze keer weer volledig mee. Mevrouw F. Hellendoorn is als nieuw lid aan de commissie toegevoegd. Zij heeft grote ervaring op het gebied van de monumentenzorg. Voor het aanbrengen van herkenningsschildjes op de gemeentemonumenten hebben verschillende leden belangeloos hun medewerking verleend.

Museum "Oud Soest", jaarverslag 1996
Het jaar 1996 is een turbulent jaar geweest voor het museum, vooral in bestuurlijke zin.
Wij hebben afscheid moeten nemen van Wim Schimmel, een zeer ervaren bestuurder en de "architect" van het Beleidsplan voor het museum, dat nu verder uitgewerkt wordt in goed overleg en samenwerking met mevrouw A. Jordens, museumconsulente in de provincie Utrecht. In het bestuur vonden enige mutaties plaats.
De heren D. Kok en P. van den Breemer hebben op eigen verzoek hun bestuursfuncties neergelegd. Hiervoor in de plaats hebben we de heren G. van Brummelen en W. Peters mogen verwelkomen. De laatstgenoemde heeft de functie van A. van den Dijssel als voorzitter overgenomen.
G. van Brummelen heeft een deel van de P.R.- activiteiten van B. Berkhout op zich genomen. In het kader van de uitvoering van het Beleidsplan werden diverse gesprekken gevoerd met leden van het gemeentebestuur waarbij het verzoek om verhoging van de jaarlijkse gemeente-subsidie centraal stond. Het verheugt dat de gemeenteraad de initiatieven ondersteunt, hoewel er nog wat te wensen overblijft.
Als de Thuiszorg in het begin van 1997 uit het gebouw gaat verdwijnen bestaat de mogelijkheid om voor het museum enige extra ruimte te reserveren t.b.v. educatieve doeleinden, het ontvangen van gasten in een meer representatieve ruimte. Sinds enige tijd zijn er onderhandelingen gaande met de eigenaar van Huize Sint Joseph, de heer J. Smeeing.
De besturen van de Historische Vereniging en Oud Soest zijn gesprekken begonnen om de beide instellingen nog dichter bijeen te brengen. Enkele activiteiten als leden-administratie, inning van de bijdragen (contributies en donatie) kunnen wellicht gezamenlijk worden gedaan, waardoor dubbele werkzaamheden worden voorkomen.
Het museum kreeg een nieuwe afdeling archeologie/geologie.
Van vele inwoners mocht het bestuur weer veel gebruiksvoorwerpen ontvangen, waarvoor een zgn. schenkingsformuiier werd ondertekend. Er is een begin gemaakt met de inventarisatie van alle voorwerpen in het museum. Met hulp van mevrouw Wilma Storimans, die een studie museologie volgt en in haar afstudeerpakket onder meer inventarisatie heeft, worden alle voorwerpen beschreven. Deze beschrijvingen worden voorlopig handmatig verricht, doch de bedoeling is dat zij met het gebruik van een computer worden gedigitaliseerd.
Het bezoekersaantal is t.o.v. 1995 gestegen. Opvallend is dat vele bezoekers van buiten Soest komen. Er zijn in 1996 drie wisseitentoonstellingen geweest.

Evenementencommissie
De traditionele fietstocht op zaterdag 1 juni leidde een groep van ongeveer 30 leden naar het landgoed De Paltz. Met groot enthousiasme verzorgden de heer en mevrouw Raatjes een rondwandeling over het uitgestrekte terrein. Moe en voldaan keerde men terug naar het museum, ons vertrekpunt van een kleine dag eerder.
De bustocht bracht ons naar onder ander 's-Hertogenbosch. Na een vaartocht over de Dieze was het tijd voor koffie en werd in verschillende groepen een stadswandeling gemaakt. Voor de koffietafel werden we in de Raadskelder ontvangen. De beheerder vertelde het een en ander over deze uitspanning. Daarna werd het gezelschap door het Brabants Museum rondgeleid.Tenslotte werd op de terugweg een bezoek gebracht aan het gemeentehuis van Culemborg waarbij mevrouw Bloemendaal, de burgemeester, een rondleiding verzorgde. De bustocht mocht weer de belangstelling van velen hebben. Ook hier dank aan de leden van de evenementencommissie.

Overige activiteiten
De klitsavond op 14 januari 1996 verschuift van een nieuwjaarsbijeenkomst naar een gezelligheidsbijeenkomst voor de leden; dat daarbij de kennis van de leden werd getest op het terrein van oude gebruiksvoorwerpen was een bijkomstigheid, die overigens wel waardering ondervond.
Aan het bereiken van de "Sara"-leeftijd van onze secretaris besteedde een klein groepje aandacht op de luchthaven Schiphol; zij kreeg daar een oorkonde overhandigd.
Uiteraard vonden we dat de Historische Vereniging Soest niet mocht ontbreken op de Genealogische dag bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Genealogisch Vereniging in Utrecht. Opnieuw deed Radio-Soest een beroep op enkele leden van de vereniging als het ging over zaken uit het verleden van Soest.
Ook werd het wekelijkse artikel in de Soester Courant over 'Verdwenen Soest' door enkele leden verzorgd. Dit artikel heeft een grote lezerskring, getuige de vele reacties.

Soest, 1 maart 1997
De secretaris, E.M. Stolwijk - Okhuyzen 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto