Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Jaarverslag 1992

JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING SOEST OVER 1992

Ledenbestand :
Het aantal leden is, evenals in 1991, weer iets gestegen. Per 1 januari 1992 was het aantal leden 275, dat per 31 december 1992 was toegenomen tot 279.

Samenstelling van het bestuur:
Door de Algemene Ledenvergadering werden, op voorstel van het dagelijks bestuur, drie bestuursleden herbenoemd. Het bestuur bestond daarmee in 1992 uit: de heer P.J. van Doorn, voorzitter, mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen, secretaris, de heer J.Th. van der Putten, penningmeester en de leden P.J. van den Breemer, A.J. van den Dijssel, J.E.J. Hilhorst, W.C.J.M. Peters, W. Schimmel en G. Staalenhoef. Regelmatig, in de eerste helft van 1992 vrijwel elke maand en later eenmaal per twee maanden, is het bestuur in het museum Oud Soest bijeengekomen om de lopende zaken te bespreken. Het coördineren en het laten uitvoeren van de inmiddels bekende activiteiten gedurende het afgelopen verenigingsjaar vroegen meermalen aandacht. De rol van het bestuur als initiatiefnemer van de verenigingsactiviteiten zorgde soms voor de nodige hoofdbrekens. Op verschillende activiteiten wordt hierna ingegaan.

Ledenvergadering :
Op dinsdag, 10 maart 1992 werd in het museumgebouw van de stichting Oud Soest de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging gehouden. De presentielijst vermeldde de namen van 20 leden. In die vergadering werden de jaarstukken over 1991 behandeld en door de vergadering goedgekeurd. De contributie werd gehandhaafd op ƒ 30,- per jaar per persoon en ƒ 75,- per instelling. De aftredende leden mevrouw E.M. Stolwi jk-Okhuyzen en d.e heren A.J. van den Dijssel en J.Th. van der Putten werden zonder hoofdelijke stemming herkozen. Na afloop van deze vergadering hield de heer 0. Goubitz een lezing over Bodemschatten van leder, hout, textiel en andere organische materialen. Zijn presentatie ondersteunde hij met het vertonen van dia's. Hij wist de toehoorders te boeien.

Periodiek Van Zoys tot Soest:
Het is in 1992 weer gelukt om ons periodiek "Van Zoys tot Soest" regelmatig per kwartaal te laten verschijnen. Wij moesten in het begin vaak gebruik maken van het bijna honderd jaar geleden geschreven manuscript van Ds J.J. Bos, welk werk nooit is gepubliceerd, maar dat veel waardevolle gegevens bevat. De laatste nummers werden echter gevuld door bijdragen van enkelen van onze leden. En dat wordt zeer op prijs gesteld; laten wij zo doorgaan. Dank aan de leden, die deze kopij hebben aangeboden, maar ook dank aan alle medewerkers, die hebben gezorgd voor type-werk, voor de lay-out en de bezorging.

Werkgroep Genealogie:
Op 21 maart 1992 is onze werkgroep met een stand aanwezig geweest op de Genealogische Contactdag te Amersfoort. Zoals gebruikelijk kwamen wij weer bijeen in het museum Oud Soest op iedere tweede dinsdag van de even maanden (behalve in augustus). Deze keer zijn o.a. de families Schimmel en Van Doorn (van de Zouaven) ter sprake gekomen. Voorts is, buiten de bijeenkomsten, schriftelijk, telefonisch en/of mondeling informatie verstrekt uit de nog steeds groeiende collectie. Hoewel onze bijeenkomsten altijd toegankelijk zijn voor alle leden van de vereniging is het aantal bezoekers meestal gering. Wij hopen in 1993 met suggesties te komen waardoor onze groep nog meer een WERKgroep wordt.

Werkgroep Archeologie:
Het afgelopen jaar is een jaar van consolidatie geworden. Bij graafwerkzaamheden bijvoorbeeld ten behoeve van bouwactiviteiten werd er regelmatig gecontroleerd op mogelijke archeologische sporen. Deze zijn helaas niet gevonden. Dit jaar werd begonnen met het onderzoek van de bibliotheek om een inventarisatie te maken van alle archeologische publikaties, verslagen e.d. om zodoende een goed overzicht hiervan te verkrijgen. Ook dit jaar is de werkgroep regelmatig bijeengekomen om te komen tot een goede benadering van de archeologie in de vereniging.

Werkgroep Karakteristiek Soest:
Het jaar 1992 is voor het museum "Oud Soest" gunstig geweest. In de eerste plaats is de belangstelling voor het bezoek aan het museum toegenomen, zowel door personen als groepen. Deze laatsten met rondleidingen op door de weekse dagen. Het aantal wisseltentoonstellingen was twee, namelijk de aflopende van Rinke Tolman en de nieuwe van Joop Laseur. Vooral de laatste is een groot succes geworden. De heer Laseur heeft het museum verrijkt met 6 prachtige schilderijen/aquarellen over Soest. Deze zijn te zien in het museum. Wat de andere activiteiten betreft is het nu zover met de zolder, dat deze in de loop van 1993 gereed komt en na herinrichting, officieel open gaat. Veel werk is verzet met het opknappen van de Eerste Soester Limonade Fabriek, de handwagen, diverse gereedschappen voor het beroep timmerman/aannemer, de wasvrouw enz. Ook het winkeltje is volledig opgeknapt met transportfiets en al. Dit jaar zullen de beroepen leidekker en de rietdekker aan de beurt komen. Verder is er nog een uitbreiding te verwachten van het bakkersgereedschap en de smederij. Intern heeft op de eerste verdieping een grote verhuizing plaats gevonden. De stijlkamers hebben gewisseld met de oude ambachten: wagenmakerij en boerengerei. De rest is naar de zolderverdieping verhuisd en aangevuld. De stijlkamers zullen nog worden aangepast met schouwen en een bedstee. De keuken krijgt nog een originele borden- en schalenkast. Financieel heeft de gemeente de subsidie voor 2 jaren verhoogd, hetgeen hard nodig was, gezien de investeringen die er nog te verwachten zijn, zoals aanschaf vitrines, poppen en dergelijke. Ook mocht de stichting Oud Soest enkele mooie donaties ontvangen. Het aantal vrienden is met 4 afgenomen en bedraagt nu 211. De afname heeft voornamelijk te maken met verhuizingen en overlijden.

Monumentencommissie:
Deze commissie geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders. Zij heeft een tiental keren vergaderd. In deze commissie heeft de heer A.J.van den Dijssel, namens onze vereniging zitting, terwijl de leden H. Gerth en H. Beekman, als plaatsvervangers, ook alle vergaderingen hebben bijgewoond. Er werden veel adviezen uitgebracht over verbouwingen en monumenten. Het aanwijzen van landschappelijk waardevolle gebieden is een groot succes geweest. Een ander succes is het restaureren van de schaapskooi bij het Lange Huus. Dit is bijna gereed. Nog in onderzoek zijn het aanwijzen van graven tot monument i.v.m. de speciale tombes, hekwerken, stenen enz. Ook hebben onze leden meegewerkt in de monumentendag - commissie, welke in 1992 in Soesterberg werd gehouden. Het was een groot succes.

Evenementencommissie:
Een tweetal evenementen verdienen vermelding t.w. de fietstocht op 23 mei 1992 en de bustocht op 19 september 1992. Beiden stonden duidelijk in de belangstelling van de leden (veertig fietsers en een bus vol). De fietstocht voerde de deelnemers onder goede weersomstandigheden naar Eembrugge en langs de vroeger versterkte plaatsen nabij de Eem, richting kapel van Coelhorst. Aan het einde van de tocht werd een bezoek gebracht aan "De Kapel van Isselt" , die te klein was om het gehele gezelschap in één keer onder te brengen. Onderweg werden de fietsers vanuit een "bezemwagen" van spijs en drank voorzien.
De bustocht - aangekondigd als "De Vijfde Historische Tocht" - voerde naar Noord-Holland en West-Friesland. In Alkmaar kregen zowel het Hollands Kaasmuseum als het Biermuseum bezoek van de Soester groep. In Medemblik was gekozen voor een bezoek aan kasteel Radbout. Na Enkhuizen (de Drommedaris) werd de thuisreis aanvaard. Een speciaal woord van dank aan de leden van de evenementencommissie voor hun werk bij de voorbereiding van deze activiteiten.

Overige activiteiten:
De nieuwjaarsbijeenkomst - "Koppeltjesmaandag" - werd op maandag, 13 januari 1992 in het museum Oud Soest gehouden. Ons bestuurslid, de heer W. Schimmel, gaf een uitvoerige, amusante en ook zeer interessante terugblik op de Soester dorpspolitiek uit de dertiger jaren. Als motto gold: "Een dorp in beroering". Daarbij legde hij een verbinding tussen de plannen van de gemeenteraad van toen en nu om te komen, tot een visie op het gebied van uitbreiding van de gemeente. Toen heette het "een uitbreidingsplan in hoofdzaak" en anno 1992 "een structuurvisie". Ook de sluiting van het Soester Natuurbad gaf hem stof tot een terugblik. Hoe kan het anders; de discussie in de gemeenteraad bij het ontstaan van het bad in de jaren dertig. Onder het genot van een glaasje boerenjongens luisterden ongeveer 80 leden naar zijn betoog, dat zelfs de krant haalde.
Radio-Soest deed regelmatig een beroep op enkele leden om een bijdrage te leveren aan hun programma. Uiteraard ontbrak de Historische Vereniging niet op de Seizoenmarkt, die gehouden werd op het plein voor het gemeentehuis.

Ten slotte:
Het jaarverslag is een van de documenten, waarover de Statuten van onze vereniging spreekt. Het geeft, naast de financiële verslaglegging, in grote lijnen een overzicht van de activiteiten van onze vereniging. Ik heb me daaraan willen houden.

Soest, 28 februari 1993
De secretaris, E.M. Stolwijk-Okhuyzen

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto