Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Jaarverslag 1988

JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING SOEST OVER 1988 

Ledenbestand 
Het ledenaantal is in 1988 iets gestegen. Per 1 januari 1988 bedroeg het aantal leden 229, dat per 31 december 1988 was toegenomen tot 233. 

Samenstelling van het bestuur 
In de Algemene Ledenvergadering werden drie bestuursleden herbenoemd. Aan het einde van het jaar bestond het bestuur uit de heer P.J. van Doorn, voorzitter, Mevrouw E. Stolwijk, secretaris, J.Th. van Putten, penningmeester en de leden P.J. van den Breemer, A.J. v.d. Dijssel, J.E.J. Hilhorst, W.C.J.M. Peters, W. Schimmel en G. Staalenhoef. 
Het bestuur vergaderde elke twee maanden op de vaste dinsdagavond ter bespreking van diverse verenigingszaken. Vele zaken vroegen aandacht en behandeling, waarbij huishoudelijke zaken, als het aanvragen van subsidie, het uitwerken van activiteiten, het begeleiden van het monumentenbeleid in Soest, als voorbeelden gelden. 

Ledenvergadering 
Op 8 maart 1988 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in de Open Hof aan de Veenbesstraat. De presentielijst vermeldde 42 namen van leden. De jaarstukken over 1987 werden behandeld en door de vergadering goedgekeurd. De contributie werd gehandhaafd op ƒ 30,- per jaar per persoon en ƒ 75,- per instelling. De aftredende leden Van den Breemer, Peters en Staalenhoef werden bij acclamatie herkozen. Na afloop van deze vergadering presenteerde de oud-voorzitter van onze vereniging, de heer F. van den Beemt, een dia-serie, onder de titel "van schoenendoos tot foto-archief". 

Periodiek van Zoys tot Soest 
In het verenigingsjaar verschenen wederom vier nummers van ons tijdschrift "Van Zoys tot Soest". Wij zijn dank verschuldigd aan de leden, die een of meer bijdrage(n) leverden in de vorm van aangeboden copij, aan de verzorgers van het typewerk, de lay-out, de correcties en aan de vrijwilligers, die het blad bij de leden steeds weer bezorgden. Speciaal is een woord van dank op zijn plaats voor de redacteur van het blad, ons bestuurslid Van den Breemer. 

Werkgroep Genealogie 
Iedere twee maanden kwam deze groep in een van de ruimten van het Museum Oud Soest bijeen. Verschillende onderwerpen kwamen op die avonden aan de orde en er werden gegevens onderling uitgewisseld. Sinds maart 1988 werden de bijeenkomsten gehouden in het nieuwe Museum Oud Soest aan de Steenhoffstraat. 

Werkgroep Archeologie 
De werkgroep Archeologie leidde een kwijnend bestaan. Het bestuur besloot gedurende het jaar mevrouw R. van de Valk uit te nodigen de werkgroep weer nieuw leven te geven. Zij functioneert binnen het bestuur als adviseur, speciaal belast met archeologie. Als zodanig neemt zij deel aan de bestuursvergaderingen. 

Werkgroep Karakteristiek Soest 
In samenwerking met de Stichting Oud Soest werden diverse tentoonstellingen gehouden in het Museum Oud Soest. Door de leden van deze werkgroep is ook dit verenigingsjaar weer veel werk verzet met een resultaat, dat bewondering afdwingt. 

Overige activiteiten 
- Aan het begin van het nieuwe jaar werd de intussen bekende en gewaardeerde nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Die avond werd onder meer de film van de historische optocht, die in het kader van het Landjuweel 1987 door onze vereniging werd georganiseerd, vertoond. 
- Met ingang van 19 maart 1988 nam de Stichting Oud Soest een nieuw onderkomen in gebruik, het voormalige zusterklooster Huize Sint Jozef aan de Steenhoffstraat. Als onderhuurster van de Oudheidkamer aan de Ferdinand Huycklaan is onze vereniging mee verhuisd naar dit gebouw, dat meer en meer bekend wordt onder de naam Museum Oud Soest. 
- De heer R. Blijdestein, belast met het opstellen van een lijst van voor Soest karakteristieke gebouwen, heeft enkele lezingen gehouden voor geïnteresseerde leden. 
In het verenigingsjaar werden twee "buiten-activiteiten" georganiseerd. 3 Op 14 mei werd onder leiding van de heer E. de Boer een stadswandeling gehouden door Middeleeuws Amersfoort. Jammer, dat zo veel leden deze unieke gelegenheid om Amersfoort eens met andere ogen te bezien voorbij hebben laten gaan. 
- Zaterdag, 22 oktober vertrok een bus van Museum Oud Soest naar Drenthe. Op uitnodiging van de heer Van den Beemt, gedaan na afloop van de jaarvergadering, werd een excursie gehouden naar Orvelte en Borger.
Het gebodene werd als interessant en afwisselend ervaren> Het bestuur tracht jaarlijks meer van dergelijke activiteiten te laten organiseren.

Tenslotte 
Bovenstaande beknopte weergave levert het bewijs, dat onze vereniging haar plaats in Soest heeft weten te verwerven. 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto