Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Jaarverslag 1986

JAARVERSLAG OVER 1986

Ledenbestand
Het aantal leden is gelukkig in 1986 weer iets gestegen. Per 1 januari 1986 stonden er 202 leden ingeschreven en tijdens het jaar gaven zich nog 16 personen op als lid. Echter zijn er wegens overlijden en bedanken om diverse redenen 9 namen van de lijst afgevoerd, zodat per 31 december 1986 het ledental 209 bedroeg.

Bestuurssamenstelling
In het afgelopen verenigingsjaar is het bestuur uitgebreid van 7 tot 9 personen. Benoemd werden nl. mevr. E.M. Stolwijk, die het secretariaat op zich heeft genomen en de heer J.Th. v.d. Putten die als penningmeester fungeert. Beide functies werden tot nu toe vervuld door de heer P.J. van den Breemer, die nu de redactie van "Van Zoys tot Soest" op zich heeft genomen.

Ledenvergadering
Op 11 maart 1986 werd de algemene jaarvergadering gehouden in "Gebouw Credo", bezocht door 40 leden. De jaarstukken over 1985 werden behandeld en goedgekeurd. De contributie voor 1986 werd ongewijzigd vastgesteld op ƒ 30,- per jaar (verenigingen ƒ 75,-). De aftredende bestuursleden P.J. van den Breemer, A.J. van de Dijssel en W.C.J.M. Peeters werden bij acclamatie herkozen. Na de vergadering werd door de heer Dr. J.G.C.A. Briels op boeiende wijze verteld over de Gouden Eeuw en de invloed van de Zuid Nederlandse immigranten in de noordelijke Nederlanden.

Werkgroep Genealogie
Iedere 2 maanden komt deze groep in de Oudheidkamer bijeen; er worden diverse onderwerpen besproken en onderling gegevens uitgewisseld. De families van Logtenstein en Kuijer hadden extra veel belangstelling.

Werkgroep Karakteristiek Soest
In samenwerking met de Stichting Oud Soest werden er diverse tentoonstellingen georganiseerd in de Oudheidkamer.

Periodiek "Van Zoys tot Soest"
Wederom verschenen in dit verenigingsjaar 4 nummers van ons blad "Van Zoys tot Soest". Dank zijn wij verschuldigd aan de leden die hun bijdrage leverden in de vorm van aangeboden copy, aan de verzorgers van het typewerk, de lay-out, de correctie en aan de vrijwilligers die het blad bij de leden hebben bezorgd.

Overige activiteiten
1 Keer in de 2 maanden werd er een bijeenkomst belegd in de Oudheidkamer waar diverse interessante onderwerpen aan de orde zijn geweest.

We zijn het jaar begonnen met een Nieuwjaarsreceptie met daarop aansluitend een dia-presentatie van de heer A. v.d. Dijssel over het ontstaan en het wel en wee van de Oudheidkamer.

Verder heeft de heer Haanstra gesproken over het archief van de gemeente Soest, de heer B. van Os over de straatnamen van Soest en de heer R. Bleydenstein over de samenstelling van een monumentenlijst voor Soest waaraan de Historische Vereniging zoveel mogelijk medewerking zal verlenen.

Mét de werkgroep genealogie is er dus in principe iedere tweede dinsdag van de maand een bijeenkomst van de Hist. Ver. Soest. De verschillende avonden worden in iedere uitgave van "Van Zoys tot Soest" middels een bijsluiter bekend gemaakt.

Tevens heeft de H.V. Soest in 1986 besloten om de Historische Optocht te adopteren die gehouden zal worden in het kader van "Het Landjuweel" (op zaterdag 22 augustus 1987). De Historische Vereniging heeft hiervoor een commissie aangesteld. 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto