Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

EEN VRIESCHE HANGKLOK OP ZES GULDEN uit een notariële acte van 1826

Frans Pen, notaris, komt "in den jare 1826, den 13de dag der maand Juni te tien ure voormiddag" naar de boerderij "Het Klooster".

"Op het Erf, genaamd "Het Klooster", door den overledenen bewoond geweest, en in welke boerenwoning dezelve beide zijn gestorven, te weten Aart Jans van Klooster in den jare 1822 en Jannetje Anthonisse van Logtestein op den 23e maart 1825."

Daar zijn de kinderen van Aart Janse van Klooster en Jannetje Anthonisse van Logtestein bijeen, als erfgenamen van de gemene boedel en nalatenschap van hun overleden ouders. Er zal worden overgegaan tot inventarisatie en beschrijving van "de Boerderij gereedschappen en Vee-Huiscieraad en Inboedel-Klederen-Linnen-gereedgeld, Titels en Papieren, In en Uitschulden en in het algemeen van alle roerende goederen, welke tot de gemene Boedel en Nalatenschap van wijlen hunne Ouders voornoemd behooren, zodanig dezelve zich op het Overlijden van de Langstlevende hebben bevonden."

De lijst van geïnventariseerde goederen geeft een duidelijke omschrijving van alles wat er op een boerderij zo'n 150 jaar geleden aanwezig was, zowel in de woonvertrekken als in de bedrijfsruimten.

Deze lijst, zoals in de acte opgenomen, laten wij hieronder volgen:

In het Voorhuis hebbende het Ligt en Inkomen aan de Zuidzijde

Een Bed Peuluw, Twee Kussens drie Wolledekens, twee Slaaplakens, Twee Saaye gordijnen en Val begroot op Vijftig Gulden zegge   ƒ 50,-
Een Vriesche Hangklok op Zes gulden   6,-
Een dito dito op Tien Gulden   10,- 
Een Glaze Kast met diverse Porceleine Schotels en Theegoed in hetzelve en Zeven Kommen op dezelve op Vijfentwintig gulden   25,-
Een Eike Houte Kabinet op Zesendertig gulden   36,-
Een dito dito Kleerkast met een Delfsch Stel op Vijf gulden   5,-
Een Spiegel met een bruine Lijst op drie gulden   3,-
Een dito met een dito op Twee gulden   2,-
Een Elke Houte Latafel op Zes gulden   6,-
Een dito dito Kleerkast en Stel op Zeven gulden   7,-
Een Ronde, Een Ovale en twee Kleine Vierkante tavels op Zeven gulden   7,-
Zestien matte Stoelen op acht Gulden   8,-
Een Authaar Kastje op Een Gulden   1,- 
Vijfentwintig Schilderijtjes op Zeven Gulden   7,-
Zeventig Schotels en Borden Kommen enz. op achttien gulden   18,-
Een Kopere Koffykan op Twee gulden   2,-
Twee IJzere Halen Tang, asschop Blaaspijp haalboom en IJzere haak op Drie Gulden   3,-
Vier blikke Lampen en Olykan op Een gulden   1,-

In de Kamer aan de Oostzijde
Een Bed Peuluw Twee Kussens twee dekens twee Slaaplakens en twee gordynen en val op Twintig gulden   20,-
Een dito dito op Twintig gulden   20,-
Een Schilderij op vijftig cents   0,50

Op de Opkamer
Een Spekkist en Kleerkast op drie gulden   3,-
Een Spinnewiel en Haspel op Twee gulden   2,-
Een Spiegel op Een gulden   1,-
Twee Stoelkussens op Een Gulden Vijftig Cents   1,50
Een Vijzel en Stamper op Een gulden vijftig Cents   1,50
Een Kaasvat op vijftig Cents   0,50

In de Kelderkamer
Een Beddepan op Een Gulden Vijftig Cents   1,50
In De Geut Een Groote IJzere Pot en Deksel en Vier kleinere dito op Tien Gulden   10, -
Twee tinne Schotels op Vijf Gulden   5,-
Een Groote Kopere Schenkketel en Vier kleinere dito op Tien Gulden   10,-
Een Melkkarn en tree op Zes gulden   6,-
Een Vatebank met eenige aarde Potten en Pannen op Drie gulden   3,-
Twee Provisiekastjes op Drie gulden   3,-
Een Eeijerrik en Zes Kruiken op Dertia Cents   0,30

In de Kelder
Zesendertig roompotten op Tien gulden   10,-
In het Karnhuis Een Melkkarn tree en Twee me instoppen op Zesgulden   6,-
Eenige tonnen en tobben op Diie Gulden   3,-
Een Baktrog op Een gulden Vijftig Cents   1,-
Een Groote Waschtob op Twee gulden   2,-
Boterschalen gewigten en Temissen op Een gulden   1,-
Tien Water Emmers op Tien gulden   10,-
Twee melkjukken op Een Gulden   1,-
Twee Schragen Gieter Broodstikker Pannekoekspan en hangijzer op Twee gulden   2,-
Houte borden op Vijfentwintig Cents   0,25
Zes Stoven op Een gulden Vijfenzeventig Cents   1,75

Op de Zolder
Veertig Zakken op Twintig gulden   20,-
Een Sprei en Drie dekken op Zes Gulden   6,-
Drie Koornzigten en Vier mathaken op Drie gulden   3,-
Een Stoel en Loopwagen op Een gulden   1,-
Oud IJzer op Zeven gulden   7,-
Gedorste Rogge op Honderd Twintig Gulden   120,-
Dito Boekwijt op Honderd gulden   100,-
Drie haarspitten en Hamers op Twee gulden   2,-

In het Agterhuis
Een zwarbonte Koe op Vierenvijftig Gulden   54,-
Een dito dito op Zevenenvijftig gulden   57,-
Een dito dito op Zestig gulden   60,-
Een dito dito op Zestig gulden   60,-
en dito dito op Zestig gulden   60,-
Een dito dito op Vijftig gulden   50,-
Een dito dito op Zesenzestig gulden   66,-
Een dito dito op Zestig gulden   60,-

Een dito dito op Zeventig gulden    70,-
Een dito dito op Zestig gulden    60,-
Een dito dito op Zesenzestig gulden    66,-
Een dito dito op Zestig gulden    60,-
Een dito dito op Zesenzestig gulden    66,-
Een dito dito op Zeventig gulden    70,-
Een dito dito op Vijftig gulden    50,-
Een dito dito op Zeventig gulden     70,-
Een dito dito op Achtenveertig gulden    48,-
Een Zwartbonte Vaars op Achtenveertig gulden    49,-
Een dito dito op dertig gulden    30,-
Een dito dito op Vijfenveertig gulden    45,-
Een Zwartbonte Vaars op Drieendertig Gulden    33,-
Een dito dito op Zesendertig Gulden     36,-
Zes Pinken op Vijfenzeventig gulden    75,-
Twee Kalven op Zes gulden    6,-
Een Bruin Paard op Vijfenzeventig gulden    75,-
Een dito dito op Zesenegentig gulden    96,-
Een Zwarte dito op tachtig gulden     80,-
Een dito dito op vierentachtig gulden    84,-
Vijf Vette Varkens op Honderd Vijfentwintig gulden   25,-
Twee Voederzeuningen Een Treezeuning Drankton en meelton op Tien gulden     10,-
Vijf Spaaijen op vijf gulden    5,-
Zes Greepen op Vier Gulden    4,-
Tien Vorken op Drie gulden    3,-
Zes Hooiharken Vier Vlegels en Drie Rijven op Een Gulden    1,-
Een Wanmolen op Zeven gulden Twee Snijbanken met messen op Tien Gulden    10,-
Een Kortkist op Twee gulden Zes Zeven een Zaadvat op Zes gulden    6,-
Drie aardappelhakken Twee Tuinharken en Schoffel op Twee gulden    2,-
Twee Bergaven en Stoel op drie gulden    3,-
Drie Plaghakken op Drie Gulden    3,-
Twee agter en Twee Voorwagentouwen Vijf Bindzeelen en Eenige oude touwen divers op Twee gulden    2,-
Een oud Amertsfoortsche Schepel Spint en half spint en Veertien Botertonnen op Twintig Gulden    20,-
Hiep Bijl Hamer timmergereedschap en Ploegveter op Zes Gulden    6,-
Twee Sloothaken en Mesthaken en Schoeffelmessen op Drie Gulden    3,-

Op de Hilt
Een Bed Peuluw Twee Kussens twee lakens en Twee dekens op vijftien gulden    15,-
Een dito dito als voren op vijftien gulden    15,-

In de Wagenloots
Een beslagen Wagen op Zeventig Gulden    70,-
Een Blokrade dito op Vijftig Gulden    50,-
Een dito dito op Twintig gulden    20,-
Een dito dito op Twintig gulden    20,-
Een dito dito op Veertien gulden    14,-
Een Rijkar op Vijfentwintig gulden    25,-
Een Kruiwagen op Drie gulden    3,-
Een Ploeg op Zestien gulden    16,-
Een dito op Dertig gulden    30,-
Een grote Eeg op acht Gulden    8,-
Vier Kleine dito en Slee op Veertien gulden    14,-
Een Doorrijder op Vier Gulden    4,-
Vier Nieuwe Raden op Tweeendertig gulden    32,-
Een bergleer op Vijf Gulden    5,-
Drie Kleine Leeren op Drie gulden Planken en Latten op Acht Gulden    8,-
Vier Span Wagen en Ploegtuigen op Veertien gulden    14,-
Turf op Veertien Gulden Eenige Oude Palen Planken Estrikken en andere ronuneling op Tien Gulden    10,-

In de Varkensschuur
Een Stampbak en drankton op Vier gulden    4,-

Op de Werf
In de Hooiberg een Partij Ongedorste Rog op Honderd gulden    100,-
Een Restant Hooi op Veertien gulden Stroo op Veertien gulden    20,-
Drie Boomen op achttien gulden Brandhout of Twintig gulden    20,-
Hekken op Drie gulden    3,-
Een Slijpsteen op vijf gulden    5,-
Eenige Palen en Posten op Twintig gulden    20,-
Eenige Korven Bijenvellen en Bijengereedschappen op Twintig gulden    20,-
Een Vaalt mest op Honderd gulden    10,-
De te Veld Staande Rogge op Tweehonderd Gulden    200,-

Voorraad van Levensmiddelen
Spek op Tien Gulden    10,-
Vet, Vleesch en Worst op Vijftig gulden    50,-
Aardappelen op Vierenvijftig gulden   54,-

Totaal Eene Somma van Drieduizend Vierhonderdtwee en Vijftig Gulden Dertig Cents     zegge     ƒ 3452,30

Verder wordt vermeld dat de "Klederen der overledenen" reeds zijn verdeeld, evenals het "ongemunt Goud en Zilver" en het aanwezige Kasgeld ad ƒ 2186,-.

Uit de "Titels en Papieren" het Klooster" blijkt dat de "Boere Hofstede genaamd het Klooster"bestond uit "Een Boerewoning en bijbehorende gebouwen, mitsgaders Eenendertig Bunders Vijfenveertig Roeden Tweeenzestig Ellen of Zesendertig morgen Vijfhonderd Eenentachtig Roeden (oude  maat)." Zeer waarschijnlijk wel de grootste boerderij van Soest, De Boerderij "Het Klooster" is nog gelegen Eemstraat 16 bij de Oude Kerk, en ontleent zijn naam aan het Klooster "Mariënburg" dat daar in de middeleeuwen (1400-1600) was gevestigd. De boerderij staat op de monumentenlijst.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto