Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Zienswijze HVS op Omgevingsvisie Update

Woensdag 13 oktober 2021

Op dinsdag 12 oktober 2021 heeft het bestuur van de HVS een zienswijze ingediend bij de Gemeente Soest over de Ontwerp Omgevingsvisie. Ze heeft dat gedaan in de vorm van een notitie, welke u hieronder aantreft.
Het bestuur heeft hierbij een onderscheid aangebracht in waardevolle elementen die behouden, c.q. nagestreefd zouden moeten worden en aandachtspunten waarover een uitgebreide discussie zou moeten plaats vinden om tot een beleid te komen.

De concept-inbreng is enige dagen voorgelegd geweest aan de  HVS-leden. Enkelen hebben deze mogelijkheid  gepakt om aanpassingen aan te brengen in de definitieve versie.

Voortraject

Tot 13 oktobers kunnen inwoners en verenigingen/stichtingen/organisatie een zienswijze indienen op de ontwerp-omgevingsvisie Soest en Soesterberg die onlangs door de gemeenteraad is vastgesteld. Ook de HVS heeft een zienswijze in voorbereiding die we voor die datum aan de gemeente willen sturen.

Alvorens dat het bestuur de zienswijze indient wil ze dit graag toetsen met haar leden.
Hieronder treft u de opbouw van de concept-zienswijze aan. De leden wordt gevraagd uiterlijk 10 oktober a.s. het bestuur haar opmerkingen en aanvullingen kenbaar te maken zodat deze kunnen worden meegenomen in de definitieve zienswijze.

Hoofdlijnen van een reactie op de Omgevingsvisie van het bestuur van de HVS d.d.oktober 2021

De Historische Vereniging Soest/Soesterberg (HVS) wil voor het belang van cultureel erfgoed onder het stramien van de nieuwe Omgevingswet opkomen. De Gemeente Soest heeft de afgelopen tijd gewerkt aan bouwstenen voor een Omgevingsvisie. Tot 13 oktober a.s. kunnen inwoners van deze gemeente reageren op de uitwerking die de gemeente van deze bouwstenen maakt. Voor het bestuur van de HVS zijn hoofdlijnen belangrijk, waarop het gesprek over de visie met de gemeente aangegaan kan worden. Dit vraagt om een eigen kijk, die (deels) kan verschillen van de gemeente Soest.

Naar verwachting wordt in de komende kabinetsperiode de nieuwe Omgevingswet van kracht. De uitwerking gaat een aantal jaren duren en kent een aantal stappen en fases. De Omgevingswet brengt een geheel nieuw vocabulaire en ook een geheel andere generatie planfiguren en planprocessen met zich mee. De belangrijkste beleidsinstrumenten zijn de Omgevingsvisies die moeten worden op- en vastgesteld, alsmede het Omgevingsplan, dat de bestemmingsplannen vervangt. Op basis van een visie komt dus een Omgevingsplan tot stand.

Om de democratie onder de Omgevingswet goed te laten werken is het nodig dat de HVS opkomt voor de zachte waarden in onze leefomgeving. Welke waarden wil het bestuur van de HVS uitdragen? Deze kunnen dan de hoofdlijnen worden, waarmee het bestuur het gesprek met anderen zoals de gemeente kan voeren.

CONCEPT-REACTIE VANUIT HISTORISCHE VERENIGING SOEST/SOESTERBERG

Het bestuur stelt voor om vanuit de Historische Vereniging Soest/Soesterberg per object/gebied de volgende inbreng als “kaders” aan te leveren:

  1. Behoud van oude, cultuur-historisch waardevolle (clusters van) gebouwen en beschermde dorpsgezichten
  2. Opkomen voor bosgebieden en stuifduinen, vooral ten zuiden van Soest
  3. Openhouden van de ruimte op de Soester Zuider Eng en behouden als landbouwgebied
  4. Openhouden van het zicht vanuit de Eempolder op met name de Kerkebuurt (de oudste kern) van Soest

Het bestuur van de HVS wil dat binjnen de gemeente Soest een nadere discussie wordt gevoerd over de waarde of betekenis van:

  1. Soest als lintdorp
  2. Inbreiden van open ruimte binnen de bebouwde kom van Soest voor woningbouw
  3. Deels herinrichten van bedrijfsterrein voor woningbouw
  4. Een plek zoeken waar woningbouw nog mogelijk is waarbij afwegingen plaats vinden op basis van de functie die gebieden binnen onze gemeente hebben en hoe deze in de toekomst meer/minder benut worden. (bijvoorbeeld natuurbehoud versus maatschappelijke functie).
  5. De omvang van de open ruimte binnen en rond de bebouwde kom van Soest en Soesterberg.

VRAAG AAN LEDEN VAN DE HVS:

Kunt u instemmen met deze basisreactie, dan wel hebt u opmerkingen/aanvullingen welke het bestuur moet meewegen in haar reactie op de Omgevingsvisie. (graag uiterlijk 10 oktober een reactie aan info@hvsoest.nl)

Nieuwsoverzicht

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto